Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jakie są najbardziej efektywne formy komunikacji z mieszkańcami obszaru LGD w zakresie realizacji LSR?
Kontakt telefoniczny
Kontakt osobisty w biurze
Spotkania / szkolenia
Lokalna prasa
Strona internetowa LGD
Informacje na portalach gminnych
Akcje promocyjne
Kontakt poprzez e-mail
Formularz kontaktowy na stronie internetowej
Komunikatory internetowe (np. Messenger)
Social media (np. Facebook)
Fiszki z pomysłami, składane bezpośrednio do biura LGD
Newsletter
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE
Czy na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska istnieje potrzeba rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w zakresie:
agroturystyki
zagród edukacyjnych
gospodarstw opiekuńczych
krótkich łańcuchów żywnościowych
Którą z grup, uważają Państwo za grupę znajdującą się w niekorzystnej sytuacji na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska?
Dzieci i młodzież do 18 roku życia
Osoby młode - do 25 roku życia
Seniorzy - osoby powyżej 60 roku życia
Kobiety
Osoby z niepełnosprawnościami
Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami
Osoby poszukujące zatrudnienia, w tym mieszkańcy osiedli po-PGR
Migranci

Nabory

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, w latach 2014-2020, w ramach ogłaszanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia przekaże około 30 milionów złotych na wsparcie obszaru. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o naborach w ramach EFS, EFRR i PROW. KOMUNIKAT DOT. DORADZTWA


Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska informuje  o trwającym doradztwie w zakresie prowadzonych naborów wniosków. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie, pod nr tel. 85 710 88 50.


Jednocześnie Informujemy i przypominamy, iż LGD nie świadczy usług doradczych w dwóch ostatnich dniach roboczych naboru wniosków o udzielenie wsparcia. W tych dniach Biuro LGD nie udziela punktowanego w procedurze oceny wniosków doradztwa indywidualnego w zakresie danego naboru. Podczas dwóch ostatnich dni roboczych naboru wniosków pracownicy biura przekazują wszelkie niezbędne informacje telefonicznie lub osobiście.


Ponad to informujemy, iż osoby chcące skorzystać z doradztwa, które nie są uprawnione do reprezentowania danego podmiotu, zobowiązane są do przedstawienia odpowiedniego upoważnienia (pobierz).Zakończone nabory: 


NABÓR NR 10/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej, na operacje z zakresu  tematycznego poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: rozwijanie działalności gospodarczej

Termin, od którego można składać wnioski: od 05 maja 2021 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski: do 19 maja 2021 r. do godziny 16:00NABÓR nr 9/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.3 Infrastruktura ochrony środowiska w gospodarstwach domowych na operacje z zakresu   DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Typ projektu nr 1: (OZE) instalacje OZE w gospodarstwach domowych – projekty grantowe samorządów (zgodnie z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Termin, od którego można składać wnioski 22.04.2021 r. od godz. 8.00.

Termin, do którego można składać wnioski 06.05.2021 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje o naborzeNABÓR nr 8/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska na operacje z zakresu  DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Typ projektu nr 7 - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Termin, od którego można składać wnioski 22.04.2021 r. od godz. 8.00.

Termin, do którego można składać wnioski 06.05.2021 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje o naborzeNABÓR nr 7/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.1. Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej na operacje z zakresu  DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Typ projektu nr 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Termin, od którego można składać wnioski 22.04.2021 r. od godz. 8.00.

Termin, do którego można składać wnioski 06.05.2021 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje o naborzeNABÓR nr 6/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  typ projektu nr 10, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Termin, od którego można składać wnioski: 22 kwietnia 2021r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: 6 maja 2021r.do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 6 maja 2021r. do godziny 16.00)NABÓR nr 5/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy aktywności lokalnej;  typ projektu nr 6, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Termin, od którego można składać wnioski: 22 kwietnia 2021r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: 6 maja 2021r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 6 maja 2021r. do godziny 16.00)NABÓR nr 4/2021 w ramach lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej na operacje z zakresu  DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiegona lata 2014-2020
Termin, od którego można składać wnioski 23.02.2021 r. od godz. 8.00.
Termin, do którego można składać wnioski 09.03.2021 r. do godz. 15.00.


NABÓR nr 3/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.2 Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu - typ B na operacje z zakresu  DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 11– Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Termin, od którego można składać wnioski 16.02.2021 r. od godz. 8.00.
Termin, do którego można składać wnioski 02.03.2021 r. do godz. 15.00.


NABÓR nr 2/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.3 Infrastruktura ochrony środowiska w gospodarstwach domowych, na operacje z zakresu DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Typ projektu nr 1: (OZE) instalacje OZE w gospodarstwach domowych – projekty grantowe samorządów (zgodnie z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020
Termin, od którego można składać wnioski 16.02.2021 r. od godz. 8.00.
Termin, do którego można składać wnioski 02.03.2021 r. do godz. 15.00.


NABÓR nr 1/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  typ projektu nr 10, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Termin, od którego można składać wnioski: 2 lutego 2021r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: 16 lutego 2021r.do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 16 lutego 2021r. do godziny 16.00)


NABÓR nr 10/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 3. 

Termin, od którego można składać wnioski: od 05.10.2020r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: do 19.10.2020r. do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 19.10.2020r. do godziny 16.00).

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR NR 9/2020  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.2 Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu - typ A na operacje z zakresu  DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Typ projektu nr 5 - Ochrona bioróżnorodności i klimatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Termin, od którego można składać wnioski 05.10.2020 r. od godz. 8.00.

Termin, do którego można składać wnioski 19.10.2020 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje o naborzeNABÓR nr 8/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Termin,od którego można składać wnioski: 07.09.2020 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: 21.09.2020 r. do godziny 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 1/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1.Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych na operacjew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Termin, od którego można składać wnioski:12.02.2020 od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski:26.02.2020 do godziny 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru

NABÓR nr 2/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

Termin, od którego można składać wnioski:12.02.2020 od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski:26.02.2020 do godziny 16:00
Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 3/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach przedsięwzięcia  I.2.1. Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, RPOWP 2014-2020. 
Termin, od którego można składać wnioski: 12 lutego 2020r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: 26 lutego 2020r. do godziny 15.00


NABÓR nr 4/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach przedsięwzięcia I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 9- Rewitalizacja małej skali, RPOWP 2014-2020.
Termin, od którego można składać wnioski: 12 lutego 2020r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: 26 lutego 2020r. do godziny 15.00


NABÓR nr 5/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach przedsięwzięcia I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata2014-2020.
Termin, od którego można składać wnioski: 12 lutego 2020r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: 26 lutego 2020r. do godziny 15.00


NABÓR nr 6/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach przedsięwzięcia I.1.1 Programy aktywności lokalnej;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 6: Programy aktywności loklanej.
Termin, od którego można składać wnioski: 12 lutego 2020r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: 26 lutego 2020r. do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 26 lutego 2020r. do godziny 16.00)
Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/20


NABÓR nr 7/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach przedsięwzięcia I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Termin, od którego można składać wnioski: 12 lutego 2020r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: 26 lutego 2020r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 26 lutego 2020r. do godziny 16.00)

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-007/20

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 6/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Termin,od którego można składać wnioski: 06.12.2019 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: 20.12.2019 r. do godziny 16:00


NABÓR nr 5/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach przedsięwzięcia I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Termin, od którego można składać wnioski: od 13 listopada 2019r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 27 listopada 2019r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 27 listopada 2019r. do godziny 16.00)

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-063/19

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 4/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach przedsięwzięcia I.2.1  Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

Termin, od którego można składać wnioski: od 14 października 2019r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 30 października 2019r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 30 października 2019r. do godziny 15.00)

Numer naboru w GWA:  RPPD.08.06.00-IZ.00-20-041/19

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 3/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach przedsięwzięcia I.2.1  Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

Termin, od którego można składać wnioski: od 13 maja 2019r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 28 maja 2019r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 28 maja 2019r. do godziny 15.00)

Numer naboru w GWA:  RPPD.08.06.00-IZ.00-20-021/19

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 2/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach przedsięwzięcia I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Termin, od którego można składać wnioski: od 13 maja 2019r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 28 maja 2019r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 28 maja 2019r. do godziny 16.00)

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-030/19

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 1/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach przedsięwzięcia I.1.3 Usługi senioralne;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPO WP, typ projektu nr 9: Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności.

Termin, od którego można składać wnioski: od 13 maja 2019r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 28 maja 2019r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 28 maja 2019r. do godziny 16.00)

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-029/19

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNabór nr 6/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II.2.2 Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 5 - Ochrona bioróżnorodności i klimatu.

Termin, od którego można składać wnioski: od 29 czerwca 2018r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 16 lipca 2018r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 16 lipca 2018r. do godziny 15.00)

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 5/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2  Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 7. 

Termin, od którego można składać wnioski: od 11 czerwca 2018r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 25 czerwca 2018r. do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 13 kwietnia 2018r. do godziny 16.00)

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 4/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska- PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej,  OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 6. 

Termin, od którego można składać wnioski: od 11 czerwca 2018r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 25 czerwca 2018r. do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 13 kwietnia 2018r. do godziny 16.00)

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 3/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1. Programy aktywności lokalnej OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 6. 

Termin, od którego można składać wnioski: od 3 kwietnia 2018r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 13 kwietnia 2018r. do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 13 kwietnia 2018r. do godziny 16.00)

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 2/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Termin,od którego można składać wnioski: 26.03.2018r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: 10.04.2018 r. do godziny 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 1/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 6. 

Termin, od którego można składać wnioski: od 11 grudnia 2017r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 5 stycznia 2018r. do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 5 stycznia 2018r. do godziny 16.00)

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 16/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 3. 
Termin, od którego można składać wnioski: od 11.12.2017r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: do 18.12.2017r. do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 18.12.2017r. do godziny 16.00).
Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 15/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska,PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, RPOWP 2014-2020. 
-    Termin, od którego można składać wnioski 06.12.2017 r. od godz. 8.00.

-    Termin, do którego można składać wnioski 21.12.2017 r. do godz. 15.00.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR NR 14/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna  w Puszczy Knyszyńskiej, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego:rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Termin, od którego można składać wnioski:05.12.2017 od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski:20.12.2017 do godziny 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 13/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Termin, od którego można składać wnioski:05.12.2017 od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski:20.12.2017 do godziny 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 12/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1.Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych na operacjew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Termin, od którego można składać wnioski:05.12.2017 od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski:20.12.2017 do godziny 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru

 

NABÓR nr 11/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 2014-2020,  PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.2: Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 5 - Ochrona bioróżnorodności i klimatu.

Planowany nabór wniosków rozpocznie się 13 września 2017r. a zakończy 27 września 2017r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 10/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 3. 

Termin, od którego można składać wnioski: od 16.08.2017r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 30.08.2017r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 30.08.2017r. do godziny 16.00).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 9/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE

I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.

Termin, od którego można składać wnioski: 10.08.2017r. od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski: 31.08.2017r. do godziny 15:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 8/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

Termin, od którego można składać wnioski: 19.06.2017 od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski: 04.07.2017 do godziny 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 7/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.2. Współpraca podmiotów gospodarczych na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR. 

Termin, od którego można składać wnioski: 30.05.2017 od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski: 14.06.2017 do godziny 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 6/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska,PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Termin, od którego można składać wnioski: 30.05.2017 od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski: 14.06.2017 do godziny 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 5/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 
Termin, od którego można składać wnioski: 30.05.2017 od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski: 14.06.2017 do godziny 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 4/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 6. 

Termin, od którego można składać wnioski: od 31 marca 2017r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 20 kwietnia 2017r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć 20 kwietnia 2017r. do godziny 16.00)

Szczegółowe informacje NABÓR 4/2017NABÓR NR 3/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4.Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Termin, od którego można składać wnioski: od 22 marca 2017 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: do 13 kwietnia 2017r. do godziny 16:00


Szczegółowe informacje NABÓR 3/2017NABÓR NR 2/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna  w Puszczy Knyszyńskiej, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Termin, od którego można składać wnioski: od 22 marca 2017 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: do 13 kwietnia 2017r. do godziny 16:00


Szczegółowe informacje NABÓR 2/2017
NABÓR nr 1/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 6.


Termin, od którego można składać wnioski: od 5 stycznia 2017r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 27 stycznia 2017r. do godziny 15.00


Szczegółowe informacje NABÓR 1/2017
NABÓR nr 3/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.

Termin, od którego można składać wnioski: od 12 grudnia 2016r. od godziny 08:00
Termin, do którego można składać wnioski: do 30 grudnia 2016r. do godziny 15:00

Szczegółowe informacje NABÓR nr 3/2016NABÓR nr 4/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.I.2 Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 7.

Termin, od którego można składać wnioski: 16 grudnia 2016r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: 22 grudnia 2016r. do godziny 15.00

Szczegółowe informacje NABÓR 4/2016NABÓR NR 2/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej, na operacje z zakresu  tematycznego poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: rozwijanie działalności gospodarczej

Termin, od którego można składać wnioski: od 31 października 2016r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski: do 14 listopada 2016r. do godziny 16:00

Szczegółowe informacje NABÓR nr 2/2016NABÓR nr 1/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2. Usługi reintegracji społeczno –zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 7 RPOWP 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski: od 18 października 2016r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski: do  2 listopada 2016r. do godziny 15:00

Szczegółowe informacje NABÓR nr 1/2016EFSEFRRPROW
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl