Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

NABÓR 4/2017 PALe

OGŁOSZENIE O NABORZE 4/2017 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej
Kategoria: nabory

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 4/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, CEL I.1. Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1. Programy Aktywności Lokalnej, na operacje z zakresu  typ projektu nr 6, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-016/17

I. Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski: od 31 marca 2017r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: do 20 kwietnia 2017r. do godziny 15.00 
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć 20 kwietnia 2017r. do godziny 16.00)

II. Miejsce składania wniosków: 
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel. 85 7 108 850, od piątku do czwartku w godzinach 8.00-16.00.

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej: 
1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych 
na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)); wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) wybierając właściwy nr naboru w GWA2014 (EFS) dotyczący przedmiotowego naboru; tj. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-016/17. Co do zasady po godzinie 15.00 w dniu 20 kwietnia 2017r. nie będzie możliwe przesłanie wniosku.
2. w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć: 
- 2 egzemplarze wniosku (oryginał i kopia lub dwa oryginały),
- wydrukowane Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
- Oświadczenie do LGD (załącznik do Ogłoszenia),
- do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym(CD/ DVD).

Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

IV. Formy wsparcia
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych.

V. Warunki udzielenia wsparcia
Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy I.1. Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, przedsięwzięcie I.1.1. Programy Aktywności Lokalnej, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, nr 6: Programy aktywności lokalnej.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację projektów mających na celu realizację programów aktywności lokalnej. Program aktywności lokalnej to partnerstwo lokalne zainicjowane przez ośrodek pomocy społecznej, inną jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej. Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności.

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać: 
Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszary realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności: 
1. Podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:
a) instytucje pomocy i integracji społecznej: 
i) jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
ii) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
iii) inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej); 
b) podmioty ekonomii społecznej: 
i) przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne; 
ii) podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ); 
iii) organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
iv) podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. 
c) jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące wskazanego w SZOOP: typu projektu nr 6 w ramach Działania 9.1  RPO WP na lata 2014-2020.

W ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty w ramach których realizowane będą Programy aktywności lokalnej. Jest to wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji:
6a) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;
6b) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;
6c) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej);
6d) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Kryteria wyboru operacji 
Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. 
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji 31 punktów.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia 
Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD stanowią załącznik do Ogłoszenia. 

VI. Finanse
Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  294.120,66  PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000,00 PLN
Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków kwalifikowanych. 
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (pliki do pobrania poniżej)
1. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
2. Karta oceny wniosku i wyboru operacji I.1.1
3. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
4. Wzór wniosku o dofinansowanie
5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
6. Załącznik do wniosku o dofinansowanie:  Oświadczenie do LGD
7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
8. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
9. Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/ dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskania kwalifikacji.
10. Oświadczenie o stosowaniu klauzul społecznych
11. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020EFS
12. Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD wraz z załącznikami
13. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe
14. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe
15. Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla In blanco
16. Wzór wniosku o nadanie / zmianę/ wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014. Wzór wniosku o płatność


VIII. Inne ważne informacje
Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji - dostępne na stronie www.puszczaknyszynska.org 
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu oraz prawo wycofania wniosku. 

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach Oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014- 2020 LGD Puszcza Knyszyńska 
(https://www.puszczaknyszynska.org/upload/s5364/df54364a45e7de1845a3e79a054aec3b.pdf) 

Pytania należy kierować na adres : 
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska
ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, 
tel. 85 7 108 850
email: lgd@puszczaknyszynska.org (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze); www.puszczaknyszynska.org 
data publikacji: 2017-03-16 14:26:41
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl