Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

NABÓR 3/2020 Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej

OGŁOSZENIE O NABORZE 3/2020 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.1. Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 3/2020


w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska
CEL I.2.: Wsparcie infrastruktury społecznej i rewitalizacji w zgodzie z potrzebami mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.1. Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej
    
na operacje z zakresu 
DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Typ projektu nr 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

 
Numer naboru w GWA  RPPD.08.06.00-IZ.00-20-007/20


I.    Termin składania wniosków
⦁    Termin, od którego można składać wnioski 12.02.2020 r. od godz. 8.00.
⦁    Termin, do którego można składać wnioski 26.02.2020 r. do godz. 15.00.

II.    Miejsce składania wniosków
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl.

III.    Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 15 do Ogłoszenia o naborze), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik 14 do Ogłoszenia o naborze), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), która jest dostępna na stronie:  http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem /przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator_efrr@wrotapodlasia.pl

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:
⦁    w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych
na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić
w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 EFRR.
Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

⦁    Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Puszcza Knyszyńska:
- trzech egzemplarzy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały wraz z załącznikami), wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014 EFRR;
- trzech egzemplarzy wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
- dwóch egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), wraz z załącznikami (tj. Analizą Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF oraz uproszczonym modelem finansowym/arkuszem kalkulacyjnym w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego np. XLM), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD),
- oświadczenia do LGD Puszcza Knyszyńska (załącznik nr 10 do Ogłoszenia o naborze).

Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.
We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.
Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4/II.5 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy.
W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Partnera/ów i/lub Realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4/II.5  wniosku.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska,
ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.
Uwaga: w dniu zamknięcia naboru tj. 26 lutego 2020 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 15.00.
Wnioski które wpłyną w wersji elektronicznej i papierowej (zgodnie z Warunkami udzielenia wsparcia pkt. III) po ww. terminie nie podlegają ocenie.

IV.    Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.
 
V.    Warunki udzielenia wsparcia
Zakres tematyczny operacji
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy I.2: Wsparcie infrastruktury społecznej i rewitalizacji w zgodzie z potrzebami mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska,  PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.1 Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020 oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020.

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, obejmującej gminy: Dobrzyniewo Duże, Czarna Białostocka, Knyszyn, Jasionówka, Michałowo, Gródek, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Wasilków, Supraśl; z wyłączeniem osób fizycznych.

Typ wnioskodawcy:
Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Beneficjentami mogą być  m. in.:
⦁    Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
⦁    Partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
⦁    Instytucje pomocy i integracji społecznej,
⦁    Jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
⦁    Podmioty ekonomii społecznej,
⦁    Organizacje pozarządowe.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009 z późn. zm).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska 2014-2020 w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.1. Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.
LGD Puszcza Knyszyńska mając na uwadze przede wszystkim poprawę jakości życia mieszkańców, integracji społecznej i zawodowej; podnoszenie poziomu życia, zmniejszenie wykluczenia, zwłaszcza grup defaworyzowanych (w tym osób z niepełnosprawnością), planuje wsparcie projektów prowadzonych wspólnie przez sektor samorządowy, społeczność lokalną, partnerów społecznych i prywatnych, które pobudzać będą długofalowy rozwój i zmiany jakościowe na terenie LGD Puszcza Knyszyńska. W szczególności w ramach LSR wsparciem objęte zostaną miejsca integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem m.in. na warsztaty, kluby, centra integracji społecznej, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa (komplementarnie do celu szczegółowego I.1) oraz infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych, takich jak opieka nad osobami zależnymi: osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), dostosowania miejsc do potrzeb osób niepełnosprawnych (komplementarnie do przedsięwzięcia I.1.3 i I.1.4).

Budowa nowych obiektów jest możliwa jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzona analizą potrzeb i analizą trendów demograficznych.


Kryteria wyboru operacji

Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji (Załącznik nr 12 do Ogłoszenia o naborze) oraz Listy warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według których Zarząd Województwa Podlaskiego dokona ostatecznej kwalifikowalności operacji (Załącznik nr 13 do Ogłoszenia o naborze).

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 33,00 pkt. z maksymalnej liczby 67.00 pkt. przewidzianych w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji oraz ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Zostały określone w załączniku 1 do Ogłoszenia o naborze pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.


VI.    Finanse
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
a)    projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
b)    projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi: 85%

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:
a)    projekty nieobjęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych;
b)    projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

W sytuacji gdy w projekcie wystąpi dochód zastosowanie ma metoda tzw. luki w finansowaniu (art.61 ust 3 lit b Rozporządzenia Ramowego).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: n/d
Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 341.000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru  -  1.025.580,52  PLN.

VII.  Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

1.    Warunki Udzielenia Wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Wzory dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:
2.    Wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
3.    Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko.
4.    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
5.    Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
6.    Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
7.    Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.
8.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby IZ.
9.    Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOS.
10.  Wzór oświadczenia do LGD Puszcza Knyszyńska.
11.  Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.

Kryteria wyboru operacji i warunki udzielenia wsparcia:
12.  Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
13.  Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozostałe załączniki do Ogłoszenia o naborze:
14.  Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR).
15.  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
16.  Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.
17.  Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ la.
18.  Wzór opisu grzbietu segregatora/ wzór etykiet na segregatory – na etapie składania wniosku o dofinansowanie.
19_a Zestaw logotypów zalecany do stosowania przez Wnioskodawców_kolor.
19_b  Zestaw logotypów zalecany do stosowania przez Wnioskodawców_mono.

Wzory dokumentów do Umowy (dot. operacji wybranych do wsparcia):
20. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
21. Wzór wniosku o płatność.

Inne dokumenty:
22. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska 2014-2020.
23. Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.
24. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.
25. Instrukcja sporządzania Analizy Wykonalności Projektu.

VIII.    Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek 
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale -VII Warunków udzielenia wsparcia (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze).

Linki:
https://www.puszczaknyszynska.org/efrr,5387.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pytania i odpowiedzi
W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel/ fax: (85) 710 88 50.
e-mail: lgd@puszczaknyszynska.org (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)
 
data publikacji: 2020-01-27 09:19:08
Załączone pliki:
1. Warunki Udzielenia Wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.
2.Wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
3.Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko.
4.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
5.Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
6.Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
7.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.
8.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby IZ.
9.Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOS.
10.Wzór oświadczenia do LGD Puszcza Knyszyńska.
11.Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.
12.Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
13.Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
14.Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR).
15.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
16.Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.
17.Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ la.
18.Wzór opisu grzbietu segregatora/ wzór etykiet na segregatory – na etapie składania wniosku o dofinansowanie.
19a.Zestaw logotypów zalecany do stosowania przez Wnioskodawców_kolor.
19b.Zestaw logotypów zalecany do stosowania przez Wnioskodawców_mono.
20.Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
21.Wzór wniosku o płatność.
22.Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska 2014-2020.
23.Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.
24.Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.
25.Instrukcja sporządzania Analizy Wykonalności Projektu.
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl