Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

NABÓR 5/2018 CIS/KIS

OGŁOSZENIE O NABORZE 5/2018 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2 Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE 
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 5/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, CEL I.1. Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2. Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia na operacje z zakresu: typ projektu nr 7, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-040/18


 I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: od 11 czerwca 2018r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: do 25 czerwca 2018r. do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 25 czerwca 2018r. do godziny 16.00)

II. Miejsce składania wniosków: 

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel. 85 710 88 50, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

 III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej: 
1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS); wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), tj. w wersji nie starszej niż 2.0.4., wybierając właściwy nr naboru; co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku. 
2. w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć: 
- 2 egzemplarze wniosku (oryginał i kopia lub dwa oryginały); wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.
- 2 egzemplarze wydrukowanego Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
- 2 Oświadczenia do LGD (załącznik do Ogłoszenia), składane przez Wnioskodawcę oraz Partnera/ów, o ile dotyczy,
- do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym(CD/ DVD).

Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

 IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny I. Promowanie włączenia społeczności lokalnej LGD Puszcza Knyszyńska poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych i  kulturalnych oraz aktywizację społeczno-zawodową społeczności  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2020(23) r., cel szczegółowy I.1. Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, przedsięwzięcie I.1.2. Usługi reintegracji społeczno-zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 
Zgodnie z Lokalną Strategią Rozowju LGD Puszcza Knyszyńska w ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację projektów mających na celu reintegrację społeczno-zawodową, w tym priorytetowo osób, które zostały zidentyfikowane i wsparte w ramach PAL, na rzecz przywrócenia ich na rynek pracy, poprzez zastosowanie wobec nich narzędzi reintegracji zawodowej w Centrach Integracji Społecznej oraz Klubach Integracji Społecznej. Wsparcie w ramach CIS/KIS kierowane będzie do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych zamieszkałych na terenie LGD Puszcza Knyszyńska, w tym chętnych do przystąpienia do CIS-u/KIS-u, zaktywizowanych w ramach PAL (przedsięwzięcie I.1.1.), jak również zidentyfikowanych w ramach działalności partnerów społecznych i instytucji opieki społecznej, wspólnie realizujących działania na rzecz zmniejszania wykluczenia społecznego na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska. Przewiduje się tworzenie nowych miejsc reintegracji społeczno-zawodowej w istniejących podmiotach i/lub utworzenie kolejnych podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.


Kto może składać wnioski?
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania  oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:
instytucje pomocy i integracji społecznej:
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej;
- jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);
podmioty ekonomii społecznej ,
- przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
- podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);
- organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub spółka non – profit, o której mowa w art. 3 ust.3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
- spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.
jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 7 w ramach Działania 9.1 RPO WP, tj.:

Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS,w tym także :
- stworzenie nowych miejsc reintegracji społeczno-zawodowej w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
- utworzenie podmiotów o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. 
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 33 punkty.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD stanowią załącznik do Ogłoszenia. 


VI. Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  644.494,78 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000,00 PLN
Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków kwalifikowanych. 
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 

1. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
2. Karta oceny wniosku i wyboru operacji I.1.2
3. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie EFS – typ 7
4. Wzór wniosku o dofinansowanie
5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
6. Załącznik do wniosku o dofinansowanie:  Oświadczenie do LGD
7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
8. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
9. POMIAR EFEKTYWNOSCI SPOŁECZNEJ I ZATRUDNIENIOWEJ W PRIORYTECIE INWESTYCYJNYM 9i
10. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS
11. Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD wraz z załącznikami
12. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe
13. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe
14. Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla In blanco wraz z wekslem
15. Wzór wniosku o nadanie / zmianę/ wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014
16. Wzór wniosku o płatność
17. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów w ramach Działania 9.1 typ projektu nr 7

VIII. Inne ważne informacje

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji - dostępne na stronie www.puszczaknyszynska.org oraz w biurze LGD Puszcza Knyszyńska. 

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu oraz prawo wycofania wniosku. 

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach Oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014- 2020 LGD Puszcza Knyszyńska (https://www.puszczaknyszynska.org/lokalna-strategia-rozwoju-2014-2020,5364.html)

Pytania należy kierować na adres : 
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska
ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel. 85 710 8850
email: lgd@puszczaknyszynska.org(w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze); www.puszczaknyszynska.org

data publikacji: 2018-05-24 13:49:52
Załączone pliki:
1. Załącznik- Warunki udzielenia wsparcia_aktualne od 30.05.2018
1. Załącznik-Warunki udzielenia wsparcia_aktualne od 24.05.2018 do 29.05.2018
2. Załącznik- Karta oceny wniosku i wyboru operacji I.1.2
3. Załącznik - Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 - ZW 13 02 2018_typ7
4. Załącznik - Wzór wniosku o dofinansowanie
5. Załącznik - Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie
6. Załącznik - Oświadczenie LGD
7. Załącznik - Wykaz stawek typ projektu nr 7
8. Załącznik - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji
9. Załącznik - POMIAR EFEKTYWNOSCI SPOŁECZNEJ I ZATRUDNIENIOWEJ W PRIORYTECIE INWESTYCYJNYM 9i
10. Załącznik - Wspólna lista wskazników kluczowych EFS
11. Załącznik- Wzór umowy podmioty inne niż LGD - aktualny do 12.06.2018
11. Załącznik- Wzór umowy podmioty inne niż LGD - aktualny od 13.06.2018 do 23.08.2018
11. Załącznik- Wzór umowy podmioty inne niż LGD - aktualny od 24.08.2018
12. Załącznik- Wzór porozumienia z pjb - kwoty ryczałtowe - aktualny do 12.06.2018
12. Załącznik- Wzór porozumienia z pjb - kwoty ryczałtowe - aktualny do 13.06.2018
13. Załącznik- Wzór porozumienia dla pjb - aktualny do 12.06.2018
13. Załącznik- Wzór porozumienia dla pjb - aktualny od 13.06.2018
14. Załącznik- Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
15. Załącznik-Wniosek o nadanie_zmianę_SL2014
16. Załącznik- Wzór wniosku o płatność
17. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl