Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

NABÓR 16/2017 BEZZWROTNE WSPARCIE

OGŁOSZENIE O NABORZE 16/2017 - PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
NABÓR nr 16/2017
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020

Cel główny  II. Wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego LGD Puszcza Knyszyńska poprzez tworzenie miejsc pracy w zakładanych, rozwijanych i wspartych przedsiębiorstwach
do 2020(23) r. w kluczowych domenach obszaru.
Cel szczegółowy II.1. Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD, w tym w kluczowych domenach
Przedsięwzięcie II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

na operacje z zakresu  typ projektu nr 3
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-053/17


I.    Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski: od 11.12.2017r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: do 18.12.2017r. do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 18.12.2017r. do godziny 16.00).

II.    Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska
ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel. 85 710 88 50
od poniedziałku do poniedziałku w godzinach 8.00-16.00.

III.    Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:

1. w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014 EFS); wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 EFS, tj.w wersji nie starszej niż 2.0.1., wybierając właściwy nr naboru w GWA2014 EFS dotyczący przedmiotowego naboru; co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.
2. w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć:
  • 2 egzemplarze wniosku (oryginał i kopia lub dwa oryginały),
  • 2 egzemplarze wydrukowanego Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
  • 2 egzemplarze Oświadczenia do LGD (załącznik do Ogłoszenia),
  • do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym(CD/ DVD).

Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

IV.    Formy wsparcia


Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.    Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji:

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel główny  II. Wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego LGD Puszcza Knyszyńska poprzez tworzenie miejsc pracy w zakładanych, rozwijanych i wspartych przedsiębiorstwach do 2020(23) r. w kluczowych domenach obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska; Cel szczegółowy II.1. Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD, w tym w kluczowych domenach,  Przedsięwzięcie II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej;  w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, typ projektu 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska, projekty składane w ramach Przedsięwzięcia II.1.3. skoncentrowane będą na rozwoju przedsiębiorczości rozumianej jako zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska. Przyczynią się do wzrostu udziału osób zatrudnionych poza rolnictwem oraz podniesienia poziomu przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie to będzie komplementarne w stosunku do celu I.1.1 i I.1.2, co oznacza w praktyce możliwość aktywizacji zawodowej osób, które zostaną wcześniej wsparte w ramach Programów Aktywności Lokalnej lub reintegracji zawodowej. W celu zapewnienia trwałości nowopowstających przedsiębiorstw, w szczególności tych tworzonych przez osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zapewnione zostanie kompleksowe i indywidualnie dostosowane wsparcie polegające na usłudze doradczej, jednorazowej dotacji oraz uzupełniająco wsparciu pomostowym

Kto może składać wnioski?
W ramach Działania 9.1, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPOWP 2014-2020), o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się lokalne grupy działania (rekomendowane jako projekty „własne” LGD) oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  

Beneficjent/Projektodawca – jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca do lokalnej grupy działania wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne (uczestnicy projektu) otrzymują wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami SZOOP RPOWP 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące  typu projektu nr 3 w ramach Działania 9.1, tj.:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
  • indywidualne doradztwo w  zakresie przygotowania biznesplanu (Indywidualne doradztwo ma charakter fakultatywny i stanowi uzupełnienie podstawowej usługi, jaką jest dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe finansowe)
  • dotację inwestycyjną (maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków na rozwój działalności gospodarczej przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. Data rozpoczęcia działalności powinna być tożsama z datą jej zarejestrowania. Minimalny obowiązkowy okres prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu wynosi 12 miesięcy);
  • wsparcie pomostowe:
-    finansowe przez okres 12 miesięcy (przez pierwsze 6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ogłoszenia naboru na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; kolejne 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych;
-    specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych; specjalistyczne wsparcie towarzyszące ma charakter fakultatywny i stanowi uzupełnienie podstawowej usługi, jaką jest dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe finansowe).

Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 30 punktów.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD stanowią załącznik do Ogłoszenia.

VI.    Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  733.791,00 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: n/d
Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 733.791,00 PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków kwalifikowanych.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.


VII.    Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

1. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD.
2. Karta oceny wniosku i wyboru operacji II.1.3.
3. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego typ projektu nr 3.
4. Zasady realizacji projektów w ramach działania  9.1 Rewitalizacja  społeczna  i  kształtowanie  kapitału społecznego, typ projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
4.1. Wzór Regulaminu rekrutacji uczestników projektu – zakres minimalny (wraz z załącznikami)
4.2. Wzór Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – zakres minimalny (wraz z załącznikami).
5. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług – typ projektu nr 3.
6. Wzór wniosku o dofinansowanie.
7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
8. Załącznik do wniosku o dofinansowanie:  Oświadczenie do LGD Puszcza Knyszyńska.
9. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD wraz z załącznikami.
10. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.
11. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.
12. Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla In blanco.
13. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020EFS.
14. Wzór wniosku o nadanie uprawnień do obsługi SL2014.
15. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego.
16. Wzór wniosku o płatność.

VIII.    Inne ważne informacje

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji  - dostępne na stronie www.puszczaknyszynska.org oraz w biurze LGD Puszcza Knyszyńska.

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu oraz prawo wycofania wniosku.
Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach Oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014- 2020 LGD Puszcza Knyszyńska (https://www.puszczaknyszynska.org/lokalna-strategia-rozwoju-2014-2020,5364.html )

Pytania należy kierować na adres :
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska
ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl,
tel. 85 710 88 50
email: lgd@puszczaknyszynska.org (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze); www.puszczaknyszynska.org

data publikacji: 2017-11-23 10:35:33
Załączone pliki:
1. Załącznik - Warunki udzielenia wsparcia
2. Załącznik Karta oceny wniosku i wyboru operacji II.1.3
3. Załącznik - Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 typ projektu nr 3
4. Załącznik - Zasady realizacji projektów w ramach działania 9.1, typ projektu nr 3
4.1. Wzór Regulaminu rekrutacji uczestników projektu- zakres minimalny
4.2. Wzór regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- zakres minimalny
5. Załącznik - Wykaz stawek dla towarów i usług - typ projektu nr 3
6. Nieaktualny od 07.12.2017 Załącznik - Wzór wniosku o dofinansowanie RPOWP EFS
6. Aktualny od 07.12.2017 Załącznik - Wzór wniosku o dofinansowanie RPOWP EFS
7. Załącznik - Instrukcja wypelniania wniosku GWA EFS
8. Załącznik - Oświadczenie do LGD Puszcza Knyszyńska
9. Aktualny do 04.02.2018 Załącznik - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu
9. Aktualny od 05.02.2018 do 26.04.2018 załącznik - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu
9. Aktualny od 27.04.2018 do 12.06.2018 załącznik - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu
9. Aktualny od 13.06.2018 załącznik - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu
10. Załącznik - Wzór minimalnego zakresu porozumienia - państwowe jedn budż - kwoty ryczałtowe - aktualny do 26.04.2018
10. Załącznik - Wzór minimalnego zakresu porozumienia - państwowe jednostki budżetowe - kwoty ryczałtowe - aktualny od 27.04.2018 do 12.06.2018
10. Załącznik - Wzór minimalnego zakresu porozumienia - państwowe jednostki budżetowe - kwoty ryczałtowe - aktualny od 13.06.2018
11. Załącznik - Wzór minimalnego zakresu porozumienia - państwowe jedn budż - (umowy inne niż ryczałt) - aktualny do 26.04.2018
11. Załącznik - Wzór minimalnego zakresu porozumienia - państwowe jednostki budżetowe - (umowy inne niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - aktualny od 27.04.2018 do 12.06.2018
11. Załącznik - Wzór minimalnego zakresu porozumienia - państwowe jednostki budżetowe - (umowy inne niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - aktualny od 13.06.2018
12. Załącznik - Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
13. Załącznik - Wspólna lista wskazników kluczowych EFS
14. Załacznik - Wzór wniosku o nadanie uprawnień do SL2014
15. Załącznik - Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego
16. Załącznik - Wzór wniosku beneficjenta o płatność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl