Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

NABÓR 15/2017 Rewitalizacja małej skali

NABÓR 15/2017 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2 Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej - OGŁOSZENIE
NABÓR nr 15/2017
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska
CEL I.2. Wsparcie infrastruktury społecznej i rewitalizacji w zgodzie z potrzebami mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej
    
na operacje z zakresu 
DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

 
Numer naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-044/17


I.   Termin składania wniosków
-    Termin, od którego można składać wnioski 06.12.2017 r. od godz. 8.00.
-    Termin, do którego można składać wnioski 21.12.2017 r. do godz. 15.00.

II.   Miejsce składania wniosków
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl.

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 15 do Ogłoszenia o naborze), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.
Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), która jest dostępna na stronie:

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem /przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie:http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator_efrr@wrotapodlasia.pl

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:
  • w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 EFRR. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.
  • Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Puszcza Knyszyńska:
- trzech egzemplarzy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały wraz z załącznikami), wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014 EFRR;
- trzech egzemplarzy wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
- dwóch egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), wraz z załącznikami (tj. Analizą Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF oraz uproszczonym modelem finansowym/arkuszem kalkulacyjnym w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego np. XLM), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD),
- oświadczenia do LGD Puszcza Knyszyńska (załącznik nr 10 do Ogłoszenia o naborze).

Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4/II.5 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy.
W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Partnera/ów i/lub Realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4/II.5  wniosku.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska,
ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.

Uwaga: w dniu zamknięcia naboru tj. 21 grudnia 2017 r. (czwartek) wnioski przyjmowane będą do godziny 15.00.

Wnioski które wpłyną w wersji elektronicznej i papierowej (zgodnie z Warunkami udzielenia wsparcia pkt. III) po ww. terminie nie podlegają ocenie.

IV.   Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.   Warunki udzielenia wsparcia


Zakres tematyczny operacji
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy I.2. Wsparcie infrastruktury społecznej i rewitalizacji w zgodzie z potrzebami mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska 2014-2020 oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu 9. Rewitalizacja małej skali Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, obejmującej gminy: Dobrzyniewo Duże, Czarna Białostocka, Knyszyn, Jasionówka, Michałowo, Gródek, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Wasilków, Supraśl; z wyłączeniem osób fizycznych.

Typ wnioskodawcy:
⦁    Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
⦁    Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
⦁    Organizacje pozarządowe,
⦁    Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
⦁    Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
⦁    Kościoły i inne związki wyznaniowe,
⦁    Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
⦁    Podmioty ekonomii społecznej,
⦁    Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
⦁    Towarzystwa budownictwa społecznego.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009 z późn. zm).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska 2014-2020 w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące  Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 9 - Rewitalizacja małej skali:

  • projekty mających na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
  • projekty mających na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
  • projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.

Uwaga:
Operacja nie może dotyczyć wyłącznie remontu/modernizacji/przebudowy obiektu bez wpływu na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów grupy docelowej.

Uwaga:
Operacja wpisująca się w typ projektu 9 – Rewitalizacja małej skali, musi zawierać analizę potrzeb, tj. analizę społeczno-gospodarczą i urbanistyczną sytuacji problemowych na rewitalizowanym obszarze, uwzględniającą m.in. diagnozę potrzeb i deficytów, trendów demograficznych, itp., ujętą w Studium Wykonalności/ Analizie Wykonalności Projektu.


Kryteria wyboru operacji
Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji (Załącznik nr 12 do Ogłoszenia o naborze) oraz Listy warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według których Zarząd Województwa Podlaskiego dokona ostatecznej kwalifikowalności operacji (Załącznik nr 13 do Ogłoszenia o naborze).

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 33 pkt. z maksymalnej liczby 76 pkt. przewidzianych w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji oraz ogłoszeniu o naborze.


Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Zostały określone w załączniku 1 do Ogłoszenia o naborze pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.


VI.   Finanse

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

a)    projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
b)    projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi: 85% (95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych )

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:
a)    projekty nieobjęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny wynosi 15% (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych ) wydatków kwalifikowalnych;
b)    projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

W sytuacji gdy w projekcie wystąpi dochód zastosowanie ma metoda tzw. luki w finansowaniu (art.61 ust 3 lit b Rozporządzenia Ramowego).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: n/d
Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 700 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru  -  3 000 000,00 PLN.

W przypadku inwestycji w zakresie kultury (infrastruktura małej skali) wartość nie może być większa niż pułapy określone w dokumentach programowych.


VII.     Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

1.    WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

Wzory dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:


2.   Wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
3.    Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko.
4.    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
5.    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w  rolnictwie lub rybołówstwie.
6.    Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
7.    Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.
8.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby IZ.
9.    Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOS.
10.    Wzór oświadczenia do LGD Puszcza Knyszyńska.
11.    Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.

Kryteria wyboru operacji i warunki udzielenia wsparcia:
12.    Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
13.    Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Typ nr 9 (Rewitalizacja malej skali).

Pozostałe załączniki do Ogłoszenia o naborze:
14.    Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR).
15.    Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
16.    Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.
17.    Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ la.
18.    Wzór opisu grzbietu segregatora/ wzór etykiet na segregatory – na etapie składania wniosku o dofinansowanie.
19_a Zestaw logotypów zalecany do stosowania przez Wnioskodawców_kolor.
19_b  Zestaw logotypów zalecany do stosowania przez Wnioskodawców_mono.

Wzory dokumentów do Umowy (dot. operacji wybranych do wsparcia):
20. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
21. Wzór wniosku o płatność.

Inne dokumenty (dokumenty LGD):
22. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska 2014-2020;
23. Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska;
24. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.

VIII.    Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek 
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale -VII Warunków udzielenia wsparcia (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze).

Linki:
https://www.puszczaknyszynska.org/efrr,5387.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel/ fax: (85) 710 88 50.
e-mail: lgd@puszczaknyszynska.org (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)
 
data publikacji: 2017-11-21 13:46:54
Załączone pliki:
1. Warunki Udzielenia Wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
2. Wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
3. Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
7. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu
8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby IZ
9. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOS
10. Wzór oświadczenia do LGD Puszcza Knyszyńska
11. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych
12. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
13. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Typ nr 9 (Rewitalizacja malej skali)
14. Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR)
15. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
16. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie
17. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ la
18. Wzór opisu grzbietu segregatora/ wzór etykiet na segregatory – na etapie składania wniosku o dofinansowanie
19a. Zestaw logotypów zalecany do stosowania przez Wnioskodawców_kolor
19b. Zestaw logotypów zalecany do stosowania przez Wnioskodawców_mono
20. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
21. Wzór wniosku o płatność
22. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska 2014-2020
23. Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska
24. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl