Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

Aktualności

Strona:
 
 
1
   ...  
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
   ...  
57
 
 
LGD Puszcza Knyszyńska oraz Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ minimalny zakres umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD oraz załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU).

data publikacji: 2019-10-31
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 5/2019 w ramach  przedsięwzięcia I.1.4 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPO WP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Planowany nabór wniosków rozpocznie się 13 listopada 2019r. a zakończy 27 listopada 2019r.
data publikacji: 2019-10-29

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE SZKOLENIOWE

 

Szanowni Państwo,

 

Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński, wraz z Zarządem, serdecznie zaprasza w dniu 06 listopada 2019 r.na szkolenia dla wnioskodawców/ beneficjentów, dotyczące planowanych naborów wniosków w ramach:

 

1. Przedsięwzięcie III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich2014-2020 z zakresu tematycznego: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.


2. Przedsięwzięcie III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020z zakresu tematycznego: wzmocnienie kapitału społecznego,w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.


 

 

data publikacji: 2019-10-24
Informujemy, iż w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaktualizowano Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków (nr 1/2019 i 2/2019) o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD. 
data publikacji: 2019-10-18
Sprawozdanie z wizyty studyjnej do Francji w dniach 18 - 22 września 2019 r. pn. „Dobre przykłady w zakresie rozwoju turystyki opartej na walorach przyrody oraz dziedzictwie kulturowym”. Niniejszy projekt został zrealizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - PROW 2014-2020.
data publikacji: 2019-10-09
Strona:
 
 
1
   ...  
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
   ...  
57
 
 
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl