Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA DOT. PROGRAMÓW AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Szkolenia  odbędą się w: 
·   Wasilkowie – 18 grudnia 2017r., w godzinach 12.30-14.30, w sali narad  Urzędu Miasta w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, Wasilków
·  Supraślu – 19 grudnia 2017r., w godzinach 9.30-11.30, w sali LGD Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl
 
Szkolenia mają na celu prezentację założeń konkursu w zakresie Programów Aktywności Lokalnej. Ostanie 2 szkolenia w tym roku będą okazją do podsumowania i wspólnego omówienia oraz konsultacji przygotowywanych wniosków do PAL.

Termin naboru wniosków: od 11 grudnia 2017r. do 5 stycznia 2018r.


Informacja o planowanym naborze 1/2018:
 
PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1. Programy Aktywności Lokalnej
 
Planowany termin, od którego można składać wnioski: od 11 grudnia 2017r. od godziny 8.00
Planowany termin, do którego można składać wnioski: do 5 stycznia 2018r. do godziny 15.00
 
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy I.1. Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, przedsięwzięcie I.1.1. Programy Aktywności Lokalnej, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, nr 6: Programy aktywności lokalnej (typy projektów 6a, 6b, 6c, 6d).
 
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację projektów mających na celu realizację programów aktywności lokalnej. Program aktywności lokalnej to partnerstwo lokalne zainicjowane przez ośrodek pomocy społecznej, inną jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej. Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności.
 
O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać: 
Podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:
a)       instytucje pomocy i integracji społecznej: 
i)         jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
ii)        jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
iii)      inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej); 
b)       podmioty ekonomii społecznej: 
i)         przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne; 
ii)        podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ); 
iii)      organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
iv)       podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. 
c)       jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej). 

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  2 120 000,00  PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000,00 PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków kwalifikowanych. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

data publikacji: 2017-12-11
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl