Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

NABÓR 6/2020 PALe

OGŁOSZENIE O NABORZE 6/2020 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy aktywności lokalnej
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 6/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, CEL I.1. Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy aktywności lokalnejtyp projektu nr 6, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/20

Nabór dotyczy projektów rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych.

 I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: 12 lutego 2020r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: 26 lutego 2020r. do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 26 lutego 2020r. do godziny 16.00)

II. Miejsce składania wniosków: 

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel. 85 710 88 50, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

 III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej: 
1. w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS); wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 EFS, tj. w wersji nie starszej niż 2.1.5., wybierając właściwy nr naboru; co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku. 
2. w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć: 
- 2 egzemplarze wniosku (oryginał i kopia lub dwa oryginały); wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.
- 2 egzemplarze wydrukowanego Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
- 2 Oświadczenia do LGD (załącznik do Ogłoszenia) składane przez Wnioskodawcę (jeżeli projekt jest realizowany w Partnerstwie, Oświadczenie do LGD w dwóch egzemplarzach składa/ją również Partner/rzy)
- do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

 IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.


V. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny I. Promowanie włączenia społeczności lokalnej LGD Puszcza Knyszyńska poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych i  kulturalnych oraz aktywizację społeczno-zawodową społeczności  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2020(23) r., cel szczegółowy I.1. Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, przedsięwzięcie I.1.1 Programy aktywności lokalnej, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju LGD – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, typ projektu nr 6. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację projektów mających na celu realizację programów aktywności lokalnej. Program aktywności lokalnej to partnerstwo lokalne zainicjowane przez ośrodek pomocy społecznej, inną jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej. Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności.

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska, przedsięwzięcie zakłada realizację projektów przez partnerów społecznych i instytucje opieki społecznej na rzecz lokalnego wsparcia osób i ich środowisk/grup dotkniętych defaworyzacją z terenu LGD Puszcza Knyszyńska, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie z charakterystyką przedstawioną w diagnozie. Każdorazowo realizację projektu PAL poprzedzać będzie diagnoza potrzeb osób/grup/społeczności potrzebujących wsparcia, w tym na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją. PAL realizowane będą z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Projekty typu PAL, w przypadku części osób objętych wsparciem, stanowić będą pierwsze narzędzie aktywizacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczenie społecznym wraz z ich otoczeniem. W ramach Przedsięwzięcia wsparciem objęte zostaną osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. Jednak na wsparcie działań kierowanych do tzw. „otoczenia” nie może zostać przeznaczonych więcej niż 50% środków danego Programu Aktywności Lokalnej. Co najmniej 5% uczestników projektów winny stanowić osoby niepełnosprawne. 

Kto może składać wnioski?
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:
a) instytucje pomocy i integracji społecznej: 
i) jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej; 
ii) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
iii) inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej); 
b) podmioty ekonomii społecznej: 
i) spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; 
ii) jednostki reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ); 
iii) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
iv) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze;
v) koła gospodyń wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich;
vi) zakłady pracy chronionej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c) jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej). 

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 6 w ramach Działania 9.1, tj.:

Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji: 
6a) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności; 
6b) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy; 
6c) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (realizacja łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej); 
6d) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

OPS i PCPR realizuje program aktywności lokalnej w formie lokalnego programu pomocy społecznej, o których mowa w art. 110 ust. 10 oraz art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. 
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD stanowią załącznik do Ogłoszenia. 

VI. Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  519 370,20  PLN.
Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków kwalifikowanych. 
Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 
1. Załącznik - Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD – typ 6 – 27.01.2020
2. Załącznik - Karta oceny wniosku i wyboru operacji I.1.1
3. Załącznik - Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 EFS – typ 6
4. Załącznik - Wzór wniosku o dofinansowanie
5. Załącznik - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
6. Załącznik - Oświadczenie do LGD
7. Załącznik - Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług – typ 6
8. Załącznik - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS
9. Załącznik - Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w priorytecie inwestycyjnym 9i
10. Załącznik - Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności społecznej i wskaźnika efektywności zatrudnieniowej
11. Załącznik - Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS
12. Załącznik – Wzór minimalnego zakresu umowy - podmioty inne niż LGD
13. Załącznik - Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
14. Załącznik - Wzór wniosku o nadanie uprawnień do obsługi SL2014
15. Załącznik - Wzór wniosku o płatność
16. Załącznik - Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji typu projektu nr 6 w ramach Działania 9.1


VIII. Inne ważne informacje

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji - dostępne na stronie www.puszczaknyszynska.org   oraz w biurze LGD Puszcza Knyszyńska. 

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu oraz prawo wycofania wniosku. 

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku do Ogłoszenia: Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD oraz w Procedurach Oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014- 2020 LGD Puszcza Knyszyńska,  dostępnych na  https://www.puszczaknyszynska.org/lokalna-strategia-rozwoju-2014-2020,5364.html

Pytania należy kierować na adres: 
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska
ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel. 85 710 8850
email: lgd@puszczaknyszynska.org (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze); www.puszczaknyszynska.org

data publikacji: 2020-01-27 14:14:56
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl