Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

NABÓR 4/2018 PALe

OGŁOSZENIE O NABORZE 4/2018 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE 
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 4/2018
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020
CEL I. Promowanie włączenia społeczności lokalnej LGD Puszcza Knyszyńska poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych i  kulturalnych oraz aktywizację społeczno-zawodową społeczności  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2020(23) r.
CEL I.1. Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska 
PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1. Programy Aktywności Lokalnej

na operacje z zakresu  typ projektu nr 6
Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji
OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020


Numer naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-039/18


I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: od 11 czerwca 2018r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: do 25 czerwca 2018r. do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 25 czerwca 2018r. do godziny 16.00)

II. Miejsce składania wniosków: 

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel. 85 710 88 50, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej: 
1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS); wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), tj. w wersji nie starszej niż 2.0.4., wybierając właściwy nr naboru; co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku. 
2. w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć: 
- 2 egzemplarze wniosku (oryginał i kopia lub dwa oryginały); wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.
- 2 egzemplarze wydrukowanego Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
- 2 Oświadczenia do LGD (załącznik do Ogłoszenia), składane przez Wnioskodawcę oraz Partnera/ów, o ile dotyczy,
- do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym(CD/ DVD).

Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji:

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny I. Promowanie włączenia społeczności lokalnej LGD Puszcza Knyszyńska poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych i kulturalnych oraz aktywizację społeczno-zawodową społeczności zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2020(23) r., cel szczegółowy I.1.Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, przedsięwzięcie I.1.1. Programy Aktywności Lokalnej, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektów według Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPOWP na lata 2014-2020) nr 6: Programy aktywności lokalnej. Wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację projektów mających na celu realizację programów aktywności lokalnej. Program aktywności lokalnej to partnerstwo lokalne zainicjowane przez ośrodek pomocy społecznej, inną jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej. Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności.


Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania (dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych) oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:
a) instytucje pomocy i integracji społecznej: 
i) jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej; 
ii) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
iii) inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej); 
b) podmioty ekonomii społecznej (zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020): 
i) przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne; 
ii) podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ); 
iii) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
iv) podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej; 
c) jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej). 

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr  6 w ramach Działania 9.1, tj.:

Programy aktywności lokalnej– wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową):
a. Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;
b. Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;
c. Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej);
d. Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Programy aktywności lokalnej realizowane są w powiązaniu z lokalnymi programami pomocy społecznej. OPS i PCPR realizuje program aktywności lokalnej w formie lokalnego programu pomocy społecznej, o których mowa w art. 110 ust. 10 oraz art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. 
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji 30 punktów.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD stanowią załącznik do Ogłoszenia. 

VI. Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  965.436,13 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000,00 PLN
Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków kwalifikowanych. 
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 

1. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
2. Karta oceny wniosku i wyboru operacji I.1.1
3. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
4. Wzór wniosku o dofinansowanie
5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
6. Załącznik do wniosku o dofinansowanie:  Oświadczenie do LGD
7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
8. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
9. POMIAR EFEKTYWNOSCI SPOŁECZNEJ I ZATRUDNIENIOWEJ W PRIORYTECIE INWESTYCYJNYM 9i
10. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS
11. Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD wraz z załącznikami
12. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe
13. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe
14. Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla In blanco
15. Wzór wniosku o nadanie / zmianę/ wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014
16. Wzór wniosku o płatność
17. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów w ramach Działania 9.1 typ projektu nr 6VIII. Inne ważne informacje

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji - dostępne na stronie www.puszczaknyszynska.org oraz w biurze LGD Puszcza Knyszyńska. 

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu oraz prawo wycofania wniosku. 

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach Oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014- 2020 LGD Puszcza Knyszyńska (https://www.puszczaknyszynska.org/lokalna-strategia-rozwoju-2014-2020,5364.html)

Pytania należy kierować na adres : 
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska
ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel. 85 710 8850
email: lgd@puszczaknyszynska.org(w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze); www.puszczaknyszynska.org

data publikacji: 2018-05-24 10:46:02
Załączone pliki:
1. Załącznik_Warunki udzielenia wsparcia_aktualne od 30.05.2018
1. Załącznik- Warunki udzielenia wsparcia_aktualne 24.05.2018 - 29.05.2018
2. Załącznik- Karta oceny wniosku i wyboru operacji I.1.1
3. Załącznik-Lista warunków udzielenia wsparcia, typ 6, ZW 13 02 2018
4. Załącznik- Wzór wniosku o dofinansowanie
5. Załącznik- Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie
6. Załącznik- Oświadczenie do LGD
7. Załącznik- Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
8. Załącznik- Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji
9. Załącznik- Pomiar efektywności społecznej i zatrudniowej PI 9i
10. Załącznik- Wspólna lista wskazników kluczowych EFS
11. Załącznik- Wzór umowy podmioty inne niż LGD - aktualny do 12.06.2018
11. Załącznik- Wzór umowy podmioty inne niż LGD - aktualny od 13.06.2018 do 23.08.2018
11. Załącznik- Wzór umowy podmioty inne niż LGD - aktualny od 24.08.2018 do 31.01.2019
11. Załącznik- Wzór umowy podmioty inne niż LGD - aktualny od 01.02.2019
12. Załącznik- Wzór porozumienia z pjb - kwoty ryczałtowe - aktualny do 12.06.2018
12. Załącznik- Wzór porozumienia z pjb - kwoty ryczałtowe - aktualny od 13.06.2018
13. Załącznik- Wzór porozumienia dla pjb - aktualny do 12.06.2018
13. Załącznik- Wzór porozumienia dla pjb - aktualny od 13.06.2018
14. Załącznik- Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
15. Załącznik- Wniosek o nadanie zmianę SL2014
16. Załącznik- Wzór wniosku o płatność
17. Załącznik- Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów typ 6
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl