Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jakie są najbardziej efektywne formy komunikacji z mieszkańcami obszaru LGD w zakresie realizacji LSR?
Kontakt telefoniczny
Kontakt osobisty w biurze
Spotkania / szkolenia
Lokalna prasa
Strona internetowa LGD
Informacje na portalach gminnych
Akcje promocyjne
Kontakt poprzez e-mail
Formularz kontaktowy na stronie internetowej
Komunikatory internetowe (np. Messenger)
Social media (np. Facebook)
Fiszki z pomysłami, składane bezpośrednio do biura LGD
Newsletter
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE
Czy na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska istnieje potrzeba rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w zakresie:
agroturystyki
zagród edukacyjnych
gospodarstw opiekuńczych
krótkich łańcuchów żywnościowych
Którą z grup, uważają Państwo za grupę znajdującą się w niekorzystnej sytuacji na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska?
Dzieci i młodzież do 18 roku życia
Osoby młode - do 25 roku życia
Seniorzy - osoby powyżej 60 roku życia
Kobiety
Osoby z niepełnosprawnościami
Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami
Osoby poszukujące zatrudnienia, w tym mieszkańcy osiedli po-PGR
Migranci

NABÓR 1/2019 USŁUGI SENIORALNE

OGŁOSZENIE O NABORZE 1/2019 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.3 Usługi senioralne


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE 
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 1/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, CEL I.1. Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.3 Usługi Senioralne 
typ projektu nr 9, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-029/19


 I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: od 13 maja 2019r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: do 28 maja 2019r. do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 28 maja 2019r. do godziny 16.00)

II. Miejsce składania wniosków: 

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel. 85 710 88 50, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

 III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej: 
1. w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS); wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 EFS, tj. w wersji nie starszej niż 2.1.1., wybierając właściwy nr naboru; co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku. 
2. w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć: 
- 2 egzemplarze wniosku (oryginał i kopia lub dwa oryginały); wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.
- 2 egzemplarze wydrukowanego Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
- 2 Oświadczenia do LGD (załącznik do Ogłoszenia), składane przez Wnioskodawcę oraz Partnera/ów, o ile dotyczy,
- do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny I. Promowanie włączenia społeczności lokalnej LGD Puszcza Knyszyńska poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych i  kulturalnych oraz aktywizację społeczno-zawodową społeczności  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2020(23) r., cel szczegółowy I.1. Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, przedsięwzięcie I.1.3 Usługi senioralne, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju LGD – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, typ projektu nr 9. 

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska w ramach przedsięwzięcia przewiduje się wsparcie projektów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami; oraz innych usług zwiększających mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (np. dowóz osób niesamodzielnych, dowożenie posiłków, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób; aktualizację wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej).


Kto może składać wnioski?
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:
 - jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, 
 - partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,  
 - instytucje pomocy i integracji społecznej,
 - publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej,
 - jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
 - podmioty ekonomii społecznej oraz
 - organizacje pozarządowe.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 9 w ramach Działania 9.1  RPO WP, tj.:

Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób 
z niepełno sprawnościami [1] świadczonych w lokalnej społeczności, w szczególności poprzez[2]:
9a) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności) [3];
9b) Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych [4];
9c) Świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami [5];
9d) Inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (np. dowóz osób niesamodzielnych, dowożenie posiłków, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób) [6];
9e) Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej (wyłącznie w powiązaniu z działaniami na rzecz osób niesamodzielnych).

Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. 
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 29 punktów.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD stanowią załącznik do Ogłoszenia. 


VI. Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  575.000,00 PLN.
Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków kwalifikowanych. 
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 

1. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
2. Karta oceny wniosku i wyboru operacji I.1.3
3. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie EFS – typ 9
4. Wzór wniosku o dofinansowanie
5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
6. Załącznik do wniosku o dofinansowanie:  Oświadczenie do LGD
7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
8. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
9. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS
10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD wraz z załącznikami
11. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe
12. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe
13. Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla In blanco wraz z wekslem
14. Wzór wniosku o nadanie / zmianę/ wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014
15. Wzór wniosku o płatność
16. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów w ramach Działania 9.1 typ projektu nr 9

VIII. Inne ważne informacje

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji - dostępne na stronie www.puszczaknyszynska.org oraz w biurze LGD Puszcza Knyszyńska. 

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu oraz prawo wycofania wniosku. 

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach Oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014- 2020 LGD Puszcza Knyszyńska (https://www.puszczaknyszynska.org/lokalna-strategia-rozwoju-2014-2020,5364.html)

Pytania należy kierować na adres : 
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska
ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel. 85 710 8850
email: lgd@puszczaknyszynska.org (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze); 

-------------
[1]Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Korzystanie z usług asystenckich lub opiekuńczych osobom niespełniającym kryterium dochodowego, o którym mowa powyżej mogą umożliwiać kryteria rekrutacji określone przez beneficjenta lub przez LGD i zaakceptowane przez IZ RPO, które uwzględniają w szczególności sytuację materialną osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych, rodzaj usług i specyfikę grupy docelowej. Decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej lub jej opiekunom usług asystenckich lub opiekuńczych jest poprzedzana każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych tej osoby. W przypadku osób niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa powyżej, istnieje również możliwość częściowej lub całkowitej odpłatności za usługi asystenckie lub opiekuńcze na zasadach określonych przez beneficjenta skorelowanych z zasadami dotychczas stosowanymi przez beneficjenta lub przez LGD i zaakceptowane przez IZ RPO. Zasady odpłatności uzależnione są w szczególności od sytuacji materialnej osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych, rodzaju usługi i specyfiki grupy docelowej. Stosowanie odpłatności w projekcie musi być zaplanowane we wniosku o dofinansowanie, a odpłatności te stanowią wkład własny w projekcie.

[2] IZ RPO dopuszcza realizację typu 9) a) jako usługę społeczną w ramach RLKS jedynie w przypadku, gdy z dokonanej diagnozy problemów i potrzeb wynika, iż jest to bezwzględnie konieczne do zrealizowania w ramach danej lokalnej społeczności.

[3] Wsparcie dla usług opiekuńczych prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Obowiązek zwiększania liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz liczby osób objętych usługami nie dotyczy wsparcia dla usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunów faktycznych.

[4] W ramach działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi możliwe jest kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów faktycznych m.in. zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych, a także sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

[5] Wsparcie usług asystenckich prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług asystenckich w społeczności lokalnej oraz  liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. IZ RPO umożliwia wsparcie w postaci usług asystenckich dla osób przebywających w opiece instytucjonalnej w celu ich przejścia do usług świadczonych w społeczności lokalnej. Wsparcie dla usług asystenckich odbywa się poprzez zwiększenie liczby asystentów funkcjonujących w ramach nowych podmiotów lub podmiotów istniejących, z zastrzeżeniem o którym mowa powyżej.

[6] Tego rodzaju działania realizowane są wyłącznie jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub usług opiekuńczych i mogą być finansowane z EFS lub w ramach cross-financingu w projekcie finansowanym z EFRR w zakresie Działania 8.6.

data publikacji: 2019-04-26 10:36:37
Załączone pliki:
1. Załącznik - Warunki udzielenia wsparcia - do 15.10.2019
1. Załącznik- Warunki udzielenia wsparcia - typ projektu nr 9 - od 16.10.2019
2. Załącznik- Karta oceny wniosku i wyboru operacji I.1.3
3. Załącznik- Lista warunków udzielenia wsparcia - typ 9
4. Załącznik- Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu - do 15.10.2019
4. Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu EFS - od 16.10.2019
5. Załącznik- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - do 15.10.2019
5. Załącznik- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - od 16.10.2019
6. Załącznik- Oświadczenie do LGD
7. Załącznik- Wykaz stawek dla towarów i usług - typ projektu nr 9
8. Załącznik- Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji
9. Załącznik- Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych_EFS
10. Załącznik- Wzór umowy - podmioty inne niż LGD wraz z załącznikami - aktualny do 11.07.2019
10. Załącznik- Wzór umowy - podmioty inne niż LGD wraz z załącznikami - aktualny od 12.07.2019 do 21.10.2019
10. Załącznik- Wzór umowy - podmioty inne niż LGD wraz z załącznikami - aktualny od 22.10.2019
11. Załącznik- Wzór porozumienia z pjb - kwoty ryczałtowe
12. Załącznik- Wzór porozumienia dla pjb
13. Załącznik- Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem - aktualny do 21.11.2019r.
13. Załącznik- Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem - aktualny od 22.11.2019r.
14. Załącznik- Wzór wniosku o nadanie uprawnień do SL2014
15. Załącznik- Wzór wniosku o płatność
16. Załącznik- Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów- typ 9
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl