Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

NABÓR 10/2020 BEZZWROTNE WSPARCIE

OGŁOSZENIE O NABORZE 10/2020 - PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE 
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 10/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, CEL II.1. Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD, w tym w kluczowych domenach, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.3.Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej;  typ projektu nr 3, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020


Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-037/20

Nabór dotyczy projektów rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.


 I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: 5 października  2020r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: 19 października 2020r. do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 19 października 2020r. do godziny 16.00)

II. Miejsce składania wniosków: 

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel. 85 710 88 50, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

 III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej: 
1. w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS); wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 EFS, tj. w wersji nie starszej niż 2.1.9., wybierając właściwy nr naboru; co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku. 
2. w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć: 
- 2 egzemplarze wniosku (oryginał i kopia lub dwa oryginały); wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.
- 2 egzemplarze wydrukowanego Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
- 2 Oświadczenia do LGD (załącznik do Ogłoszenia) składane przez Wnioskodawcę (jeżeli projekt jest realizowany w Partnerstwie, Oświadczenie do LGD w dwóch egzemplarzach składa/ją również Partner/rzy)
- do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

 IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel główny  II. Wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego LGD Puszcza Knyszyńska poprzez tworzenie miejsc pracy w zakładanych, rozwijanych i wspartych przedsiębiorstwach do 2020(23) r. w kluczowych domenach obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska; Cel szczegółowy II.1. Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD, w tym w kluczowych domenach,  Przedsięwzięcie II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej;  w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, typ projektu 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska, projekty składane w ramach Przedsięwzięcia II.1.3. skoncentrowane będą na rozwoju przedsiębiorczości rozumianej jako zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska. Przyczynią się do wzrostu udziału osób zatrudnionych poza rolnictwem oraz podniesienia poziomu przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie to będzie komplementarne w stosunku do celu I.1.1 i I.1.2, co oznacza w praktyce możliwość aktywizacji zawodowej osób, które zostaną wcześniej wsparte w ramach Programów Aktywności Lokalnej lub reintegracji zawodowej. W celu zapewnienia trwałości nowopowstających przedsiębiorstw, w szczególności tych tworzonych przez osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zapewnione zostanie kompleksowe i indywidualnie dostosowane wsparcie polegające na usłudze doradczej, jednorazowej dotacji oraz uzupełniająco wsparciu pomostowym.

Kto może składać wnioski?
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 3 w ramach Działania 9.1  RPOWP, tj.:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące
- szkolenie (indywidualne i grupowe) udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej) - usługa szkoleniowa ma charakter fakultatywny i stanowi uzupełnienie podstawowych usług jakimi są dotacja inwestycyjna i wsparcie pomostowe.
- dotację inwestycyjną (dotacja w formie i wysokości wskazanej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Beneficjent ma obowiązek monitorowania rozwoju działalności gospodarczej uczestnika projektu w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. Data rozpoczęcia działalności powinna być tożsama z datą jej zarejestrowania. Minimalny obowiązkowy okres prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu wynosi 12 miesięcy.),
- wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej (wsparcie pomostowe w formie i wysokości wskazanej w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020) przez okres 12 miesięcy: (przez pierwsze 6 m-cy na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; przez kolejne 6 m-cy na pokrycie obowiązkowych składek ZUS).


Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. 
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 20 punktów.  

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD stanowią załącznik do Ogłoszenia. 


VI. Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  1.174.472,21 PLN.
Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków kwalifikowanych projektu. 
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi  95 %.VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 

1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD – typ 3– 18.09.2020
2. Karta oceny wniosku i wyboru operacji II.1.3
3.Lista warunków udzielania wsparcia Działania 9.1. 
4. Zasady realizacji projektów w ramach typu projektu nr 3
4.1. Wzór regulaminu rekrutacji uczestników projektu
4.2. Wzór regulaminu przyznawania środków finansowych
5. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług – typ 3
6. Szczegółowe wytyczne dotyczące typu 3 – stawka jednostkowa
7. Wzór wniosku o dofinansowanie
8.  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
9. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS
10. Wzór umowy  podmioty inne niż LGD
11. Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
12. Wzór wniosku o płatność
13. Wzór wniosku o nadanie / zmianę/ uprawnień  do obsługi SL2014
14. Oświadczenie do LGD


VIII. Inne ważne informacje

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji - dostępne na stronie www.puszczaknyszynska.org  oraz w biurze LGD Puszcza Knyszyńska. 

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu oraz prawo wycofania wniosku. 

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku do Ogłoszenia: Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD oraz w Procedurach Oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014- 2020 LGD Puszcza Knyszyńska, dostępnych na  https://www.puszczaknyszynska.org/lokalna-strategia-rozwoju-2014-2020,5364.html

Pytania należy kierować na adres : 
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska
ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel. 85 710 88 50
email: lgd@puszczaknyszynska.org (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze); 

data publikacji: 2020-09-18 13:22:33
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl