Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

NABÓR 10/2017 BEZZWROTNE WSPARCIE

OGŁOSZENIE O NABORZE 10/2017 - PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

NABÓR nr 10/2017
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020

Cel główny  II. Wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego LGD Puszcza Knyszyńska poprzez tworzenie miejsc pracy w zakładanych, rozwijanych i wspartych przedsiębiorstwach do 2020(23) r. w kluczowych domenach obszaru.
Cel szczegółowy II.1. Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD, w tym w kluczowych domenach
Przedsięwzięcie II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

na operacje z zakresu  typ projektu nr 3
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-039/17


I. Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski: od 16.08.2017r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: do 30.08.2017r. do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 30.08.2017r. do godziny 16.00).

II. Miejsce składania wniosków: 
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska
ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel. 85 7 108 850
od środy do środy w godzinach 8.00-16.00.

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej: 
1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS; wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), wybierając właściwy nr naboru w GWA2014 (EFS) dotyczący przedmiotowego naboru; tj. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-039/17, nie starszej niż 1.1.6. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.
2. w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć: 
- 2 egzemplarze wniosku (oryginał i kopia lub dwa oryginały),
- 2 wydrukowane Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
- 2 egzemplarze Oświadczenia do LGD (załącznik do Ogłoszenia),
- do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym(CD/ DVD).
Jeżeli Wnioskodawca jest zainteresowany spełnieniem Lokalnego Kryterium Wyboru nr XVII, dodatkowo powinien dołączyć 2 egzemplarze dokumentów finansowych Wnioskodawcy/ partnera za ostatni zamknięty rok obrachunkowy, potwierdzające jego obroty w wysokości równej lub większej niż kwota dofinansowania projektu. 
Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych.

V. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel główny  II. Wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego LGD Puszcza Knyszyńska poprzez tworzenie miejsc pracy w zakładanych, rozwijanych i wspartych przedsiębiorstwach do 2020(23) r. w kluczowych domenach obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska; Cel szczegółowy II.1. Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD, w tym w kluczowych domenach,  Przedsięwzięcie II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej;  w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, typ projektu 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska Przedsięwzięcie II.1.3. wymagać będzie działań skoncentrowanych na rozwoju przedsiębiorczości rozumianej jako zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska. Przyczyni się do wzrostu udziału osób zatrudnionych poza rolnictwem oraz podniesienia poziomu przedsiębiorczości. Dodatkowo premiowane do wsparcia będą osoby z grup defaworyzowanych, w tym mieszkańcy gmin spoza aglomeracji białostockiej, tj. gmin Czarna Białostocka, Gródek, Knyszyn, Jasionówka i Michałowo. Przedsięwzięcie to będzie komplementarne w stosunku do celu I.1.1 i I.1.2, co oznacza w praktyce możliwość aktywizacji zawodowej osób, które zostaną wcześniej wsparte w ramach Programów Aktywności Lokalnej lub reintegracji zawodowej. W celu zapewnienia trwałości nowopowstających przedsiębiorstw, w szczególności tych tworzonych przez osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zapewnione zostanie kompleksowe i indywidualnie dostosowane wsparcie polegające na usłudze doradczej, jednorazowej dotacji oraz uzupełniająco wsparciu pomostowym.

Kto może składać wnioski?
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 
 Beneficjent/Projektodawca – jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca do Lokalnej Grupy Działania wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne (uczestnicy projektu) otrzymują wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące  typu projektu nr 3 w ramach Działania 9.1, tj.: 

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące: 
· indywidualne doradztwo w  zakresie przygotowania biznesplanu;
· dotację inwestycyjną;
· wsparcie pomostowe: 
- finansowe przez okres 12 miesięcy (przez pierwsze 6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ogłoszenia naboru na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; kolejne 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych;
- specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych).

Kryteria wyboru operacji 
Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. 
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 32 punkty.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia 
Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD stanowią załącznik do Ogłoszenia. 

VI. Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  1.462.884,00 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: n/d
Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 1.462.884,00  PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków kwalifikowanych. 
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.


VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 

1. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD.
2. Karta oceny wniosku i wyboru operacji II.1.3.
3. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego typ projektu nr 3.
4. Zasady realizacji projektów w ramach działania  9.1 Rewitalizacja  społeczna  i  kształtowanie  kapitału społecznego, typ projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
4.1. Wzór Regulaminu rekrutacji uczestników projektu – zakres minimalny (wraz z załącznikami)
4.2. Wzór Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – zakres minimalny (wraz z załącznikami).
5. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług – typ projektu nr 3.
6. Wzór wniosku o dofinansowanie.
7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
8. Załącznik do wniosku o dofinansowanie:  Oświadczenie do LGD Puszcza Knyszyńska.
9. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD wraz z załącznikami.
10. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.
11. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.
12. Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla In blanco.
13. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020EFS.
14. Wzór wniosku o nadanie uprawnień do obsługi SL2014. 
15. Wzór wniosku o płatność.
16. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego.

VIII. Inne ważne informacje

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji  - dostępne na stronie www.puszczaknyszynska.org oraz w biurze LGD Puszcza Knyszyńska.

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu oraz prawo wycofania wniosku. 
Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach Oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014- 2020 LGD Puszcza Knyszyńska (https://www.puszczaknyszynska.org/lokalna-strategia-rozwoju-2014-2020,5364.html)

Pytania należy kierować na adres : 
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska
ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, 
tel. 85 710 88 50
email: lgd@puszczaknyszynska.org (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze); www.puszczaknyszynska.org 
data publikacji: 2017-08-01 12:53:10
Załączone pliki:
1. Załącznik - Warunki udzielenia wsparcia 01.08.2017
2. Załącznik - Karta oceny wniosku i wyboru operacji II.1.3
3. Załącznik - Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 typ projektu nr 3
4. Załącznik - Zasady realizacji projektów w ramach działania 9.1, typ projektu nr 3
4.1. Wzór Regulaminu rekrutacji uczestników projektu- zakres minimalny
4.2. Wzór regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- zakres minimalny
5. Załącznik - Wykaz stawek dla towarów i usług - typ projektu nr 3
6. Załącznik - Wzór wniosku o dofinansowanie RPOWP EFS
7. Załącznik - Instrukcja wypelniania wniosku GWA EFS
8. Załącznik - Oświadczenie do LGD Puszcza Knyszyńska
9. Załącznik - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu - aktualny do 04.02.2018
9. Załącznik - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez podmiot inny niż LGD - aktualny od 05.02.2018 do 26.04.2018
9. Załącznik - Wzór umowy podmioty inne niż LGD - aktualny od 27.04.2018 do 12.06.2018
9. Załącznik - Wzór umowy podmioty inne niż LGD - aktualny od 13.06.2018
10. Załącznik - Wzór minimalnego zakresu porozumienia - państwowe jednostki budżetowe - kwoty ryczałtowe - aktualny do 26.04.2018
10. Załącznik - Wzór minimalnego zakresu porozumienia - państwowe jednostki budżetowe - kwoty ryczałtowe - aktualny od 27.04.2018 do 12.06.2018
10. Załącznik - Wzór minimalnego zakresu porozumienia - państwowe jednostki budżetowe - kwoty ryczałtowe - aktualny od 13.06.2018
11. Załącznik - Wzór minimalnego zakresu porozumienia - państwowe jednostki budżetowe - (umowy inne niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - aktualny do 26.04.2018
11. Załącznik - Wzór minimalnego zakresu porozumienia - państwowe jednostki budżetowe - (umowy inne niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - aktualny od 27.04.2018
11. Załącznik - Wzór minimalnego zakresu porozumienia - państwowe jednostki budżetowe - (umowy inne niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - aktualny od 13.06.2018
12. Załącznik - Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
13. Załącznik - Wspólna lista wskazników kluczowych EFS
14. Załacznik - Wzór wniosku o nadanie uprawnień do SL2014
15. Załącznik - Wzór wniosku beneficjenta o płatność
16. Załącznik - Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego,
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl