Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

NABÓR 9/2017 DZIEDZICTWO KULTUROWE

NABÓR 9/2017 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.3 - Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska - OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 9/2017

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska
CEL I.2. Wsparcie infrastruktury społecznej i rewitalizacji w zgodzie z potrzebami mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego
LGD Puszcza Knyszyńska

na operacje z zakresu 
DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Typ projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020


 
Numer naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-036/17


I.    Termin składania wniosków:
  • Termin, od którego można składać wnioski 10.08.2017 r. od godz. 8.00.
  • Termin, do którego można składać wnioski 31.08.2017 r. do godz. 15.00.

II.    Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl.

III.    Sposób składania wniosków o dofinansowanie


Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 15 do Ogłoszenia o naborze), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 14 do Ogłoszenia o naborze), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.
Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie:
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

Wprzypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem /przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator_efrr@wrotapodlasia.pl.

⦁     Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane: w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
⦁    Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Puszcza Knyszyńska:
- trzech egzemplarzy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i kopie lub trzy oryginały wraz z załącznikami), wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014;
- trzech egzemplarzy wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
- dwóch egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), wraz z załącznikami (tj. Analizą Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF oraz uproszczonym modelem finansowym/arkuszem kalkulacyjnym w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego np. XLM), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD),
- oświadczenia do LGD Puszcza Knyszyńska (Załącznik nr 10 do Ogłoszenia o naborze).

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.5 wniosku.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska,
ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.
Uwaga: w dniu zamknięcia naboru tj. 31 sierpnia 2017 r. (czwartek) wnioski przyjmowane będą do godziny 15.00.
Wnioski które wpłyną w wersji elektronicznej i papierowej (zgodnie z Warunkami udzielenia wsparcia pkt. 4.1.) po ww. terminie nie podlegają ocenie.

IV.    Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.
 

V.    Warunki udzielenia wsparcia


Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe
I.2 Wsparcie infrastruktury społecznej i rewitalizacji w zgodzie z potrzebami mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, przedsięwzięcie I.2.3 Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska 2014-2020 (zwanej LSR) oraz wpisującym się w szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, typ projektu 7 projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.

Kto może składać wnioski?
Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie otrzymają w szczególności:
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
- organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,
- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
- spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
- instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki  administracji rządowej lub samorządowej,
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).

Beneficjentem w tym konkursie mogą być podmioty ww. z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 r., poz. 2009).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparciem będą objęte projekty dotyczące ochrony zabytków oraz ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego, tj.:
⦁    prace konserwatorskie, restauratorskie, odbudowa, przebudowa obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków);
⦁    budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów;
⦁    dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych;
⦁    zabezpieczenie obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.);
⦁    dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej;
⦁    konserwacja muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia; zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.

Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK, w tym digitalizacja, jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu.
Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale, itp.


Kryteria wyboru operacji
Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji (Załącznik nr 12 do Ogłoszenia o naborze) oraz Listy warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według których Zarząd Województwa Podlaskiego dokona ostatecznej kwalifikowalności operacji (Załącznik nr 13 do Ogłoszenia o naborze).

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 26 pkt. z maksymalnej liczby 66 pkt. przewidzianych w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji oraz ogłoszeniu o naborze.


Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Zostały określone w załączniku 1 do Ogłoszenia o naborze pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.


VI.    Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:  85%. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE+ ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) - 95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych tj. wynikających z zatwierdzonych programów rewitalizacji.
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis), wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych.
Nie ma możliwości ubiegania się o wsparcie projektów kwalifikowalnych w ramach POiŚ.

W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.
Projektom, w których występuje pomoc publiczna, wsparcie będzie mogło być udzielane na podstawie programu pomocowego wydanego przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 w oparciu o art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, jako pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U z 2015 r., poz. 488).

W związku z charakterem realizowanych projektów w typie z zakresu dziedzictwa kulturowego nie przewiduje się wsparcia wydatków działań objętych zakresem EFS (cross-financing).

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 500 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru  -  1.074.523,82 PLN.

Inne limity
Wkład własny beneficjenta jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to beneficjent określa formę wniesienia wkładu własnego. Każdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie w ramach niniejszego naboru jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej nie mniej niż 15% wartości kosztów kwalifikowanych (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych).
Projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis), wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych.

VII.     Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

1. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

Wzory dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

2. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia (dofinansowania projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020).
3.   Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko.
4.   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
5.   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
6.   Oświadczenie Beneficjenta o braku możliwości odzyskania podatku VAT.
7.   Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością.
8.   Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby IŻ.
9.   Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOS.
10.  Wzór oświadczenia do LGD Puszcza Knyszyńska.
11.  Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.

Kryteria wyboru operacji i warunki udzielenia wsparcia:
12.  Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
13.  Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozostałe załączniki do Ogłoszenia o naborze:
14.   Instrukcja użytkownika (GWA2014 oraz GWA2014EFS).
15.   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
16.   Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.
17.   Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ la.
18.   Wzór opisu grzbietu segregatora/ wzór etykiet na segregatory – na etapie składania wniosku o dofinansowanie.
19_a Zestaw logotypów zalecany do stosowania przez Wnioskodawców_kolor.
19_b  Zestaw logotypów zalecany do stosowania przez Wnioskodawców_mono.

Wzory dokumentów do Umowy (dot. operacji wybranych do wsparcia):
20.   Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.
21.   Wzór wniosku o płatność.

Inne dokumenty (dokumenty LGD):
22.   Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska 2014-2020;
23.   Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska;
24.   Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.

VIII.    Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek 
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale -7.4 Warunków udzielenia wsparcia.

Link do strony głównej LGD lub do zakładki z ogłoszeniem:
https://www.puszczaknyszynska.org/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi
W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel/ fax: (85) 710 88 50.
e-mail: lgd@puszczaknyszynska.org (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)

data publikacji: 2017-07-25 09:17:28
Załączone pliki:
1. Warunki Udzielenia Wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
2. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia
3. Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis
6. Oświadczenie Beneficjenta o braku możliwości odzyskania podatku VAT
7. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby IZ
9. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOS
10. Wzór oświadczenia do LGD Puszcza Knyszyńska
11. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych
12. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
13. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
14. Instrukcja użytkownika GWA2014 EFRR
15. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
16. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie
17. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ la
18. Wzór opisu grzbietu segregatora
19a. Zestaw logotypów zalecany do stosowania przez Wnioskodawców_kolor
19b. Zestaw logotypów zalecany do stosowania przez Wnioskodawców_mono
20. Aktualny od dnia 27.07.2017r. - Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami
20. Nieaktualny od dnia 27.07.2017r.- Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami
21. Wzór wniosku o płatność
22. Aktualna od dnia 29.08.2017r.- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska 2014-2020
22. Nieaktualna od dnia 29.08.2017r.- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska 2014-2020
23. Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska
24. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl