Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jakie są najbardziej efektywne formy komunikacji z mieszkańcami obszaru LGD w zakresie realizacji LSR?
Kontakt telefoniczny
Kontakt osobisty w biurze
Spotkania / szkolenia
Lokalna prasa
Strona internetowa LGD
Informacje na portalach gminnych
Akcje promocyjne
Kontakt poprzez e-mail
Formularz kontaktowy na stronie internetowej
Komunikatory internetowe (np. Messenger)
Social media (np. Facebook)
Fiszki z pomysłami, składane bezpośrednio do biura LGD
Newsletter
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE
Czy na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska istnieje potrzeba rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w zakresie:
agroturystyki
zagród edukacyjnych
gospodarstw opiekuńczych
krótkich łańcuchów żywnościowych
Którą z grup, uważają Państwo za grupę znajdującą się w niekorzystnej sytuacji na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska?
Dzieci i młodzież do 18 roku życia
Osoby młode - do 25 roku życia
Seniorzy - osoby powyżej 60 roku życia
Kobiety
Osoby z niepełnosprawnościami
Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami
Osoby poszukujące zatrudnienia, w tym mieszkańcy osiedli po-PGR
Migranci

NABÓR 3/2016 DZIEDZICTWO KULTUROWE

NABÓR 3/2016 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.3 - Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska - OGŁOSZENIE
Kategoria: nabór

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska ogłasza nabór wniosków na udzielenie wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

NABÓR nr 3/2016

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020,


CEL I.2. Wsparcie infrastruktury społecznej i rewitalizacji w zgodzie z potrzebami mieszkańców

LGD Puszcza Knyszyńska


PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego

LGD Puszcza Knyszyńska


DZIAŁANIE8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej,

Typ projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego


Numer naboru w GWA  RPPD.08.06.00-IZ.00-20-003/16

I. Termin składaniawniosków:

-  Termin,od któregomożna składać wnioski 12.12.2016r. od godz. 8.00.

-  Termin,do któregomożna składać wnioski 30.12.2016r. do godz. 15.00.


II. Miejsce składaniawniosków

Lokalna GrupaDziałania–Puszcza Knyszyńska, ul.Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl.


III. Sposób składaniawniosków o dofinansowanie

Wnioski składanesą:

  • W wersji elektronicznej (XML):

Wersję elektroniczną składa się za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014) (aplikacji która jest dostępna na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl) w terminie naboru. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014.

  • Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Puszcza Knyszyńska:

- dwóch egzemplarzy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały wraz z załącznikami), wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014;


- wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;


-wersji elektronicznejwniosku(PDF i/lub XML), wraz z załącznikami (tj. Analizą Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF oraz uproszczonym modelem finansowym/arkuszem kalkulacyjnym w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego np. XML), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD),


-oświadczenia doLGD Puszcza Knyszyńska (Załącznik nr 10 do Ogłoszenia).

Dokumenty należyzłożyć w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.

Uwaga:wdniu zamknięcia naboru tj. 30 grudnia 2016 r. (piątek) wnioski przyjmowane będą do godziny 15.00.

Wnioski które wpłyną w wersji elektronicznej i papierowej (zgodnie z Warunkami udzielenia wsparcia pkt. 4.2.) po ww. terminie nie podlegają ocenie.


IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.V. Warunki udzieleniawsparcia

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe I.2 Wsparcie infrastruktury społecznej i rewitalizacji w zgodzie z potrzebami mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, przedsięwzięcie I.2.3 Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska 2014-2020 (zwanej LSR) oraz wpisującym się w szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,typ projektu 7 projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.Kto może składać wnioski?

Kluczowym wyznacznikiemzakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie otrzymają w szczególności:

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,

- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

- spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe,w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

- instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki  administracji rządowej lub samorządowej,

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).

 

Beneficjentem w tymkonkursie mogą być podmioty ww. z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska.

 

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 r., poz. 2009).

 

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące ochrony zabytków oraz ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego, tj.:

-prace konserwatorskie,restauratorskie,odbudowa,przebudowa obiektów zabytkowych(wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków);

-budowa towarzyszącejinfrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów;

-dostosowanie obiektówdo potrzeb osób niepełnosprawnych;

-zabezpieczenie obiektówna wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe,przeciwpożarowe itp.);

-dostosowanie obiektówzabytkowych do działalności kulturalnej;

- konserwacja muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia;

zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.

Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym,takich jak wystawy, festiwale, itp.


Kryteria wyboruoperacji

Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji (Załącznik nr 11) oraz Listy warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według których Zarząd Województwa Podlaskiego dokona ostatecznej kwalifikowalności operacji (Załącznik nr 12).

 

Warunkiem wyboruoperacji jest uzyskanie minimum 33 pkt. z maksymalnej liczby 66 pkt.przewidzianych w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji oraz ogłoszeniu o naborze.


Szczegółowe warunkiudzielenia wsparcia

Zostały określone w załączniku 1 do Ogłoszenia pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.VI.Finanse

Maksymalny dopuszczalnypoziom do finansowania projektu i/lub maks.dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowania z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi 85%.

Maksymalny udział środków UE (EFRR) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

a)projekty nie objęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych;

W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.

b)projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%kosztów kwalifikowalnych:

- w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,

- w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji,

-w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w przypadku pomocy nie przekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie wobec metody, o której mowa w art. 53 ust. 6, na poziomie 80%kosztów kwalifikowalnych. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP oraz dla których nie można obiektywnie określić dochodu z wyprzedzeniem podlegają monitorowaniu rzeczywistego dochodu, o którym mowa w art. 61 ust. 6Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

 

W związku z charakterem realizowanych projektów w typie z zakresu dziedzictwa kulturowego nie przewiduje się wsparcia wydatków działań objętych zakresem EFS (cross-financing).

 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną należy uwzględnić zapisy art. 4(w szczególności ust. 1 pkt z) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 250 000,00 zł

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru - 1 800 000,00 PLN.

 

Inne limity:

a) projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% kosztów kwalifikowalnych;

b) projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie zasadami.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis), wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych.

 

VII. Niezbędnedokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD


Wzory dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

 

2.   Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia (dofinansowania projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020).

3.   Formularzw zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko.

4.   Formularzinformacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

5.   Formularzinformacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

6.   Oświadczenieo kwalifikowalności podatku VAT.

7.   Oświadczenieo prawie dysponowania nieruchomością.

8.   Oświadczenieo przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby IŻ.

9.   Oświadczenieo niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOS.

10.  Wzór oświadczeniado LGD Puszcza Knyszyńska.

 

Kryteria wyboru operacji i warunki udzielenia wsparcia:


11.  Karta ocenywniosku i wyboru operacji.

12. Lista warunkówudzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Pozostałe załączniki do Ogłoszenia o naborze:


13.  Instrukcja użytkownika (GWA2014 oraz GWA2014EFS).

14.  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

15.  Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.

16.  Wzór opisu grzbietu segregatora/ wzór etykiet na segregatory – na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

17_a  Zestaw logotypów zalecany dostosowania przez Wnioskodawców_kolor.

17_b  Zestaw logotypów zalecany do stosowania przez Wnioskodawców_mono.

 

Wzory dokumentów do Umowy (dot. operacji wybranych do wsparcia):


18. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020wraz z załącznikami.

19. Wzór wniosku o płatność.


Inne dokumenty(dokumenty LGD):


- Lokalna StrategiaRozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska 2014-2020;

 (http://www.puszczaknyszynska.org/upload/s5364/LSR-LGD-PK-2014-2020_ostateczna.pdf)

- Procedury ocenyi wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska

    (http://www.puszczaknyszynska.org/upload/s5364/d25fd7e245dc1cd3a4a6d39297f33583.pdf)


 - Regulamin RadyLokalnej Grupy Działania –Puszcza Knyszyńska

  (http://www.puszczaknyszynska.org/upload/s5371/3d77ada1af8121e544a41cf2b38b88ac.pdf)


VIII. Inne ważneinformacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek. 

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 7.1 Warunków udzielenia wsparcia.


Linki do stron:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania –Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel/ fax: (85) 71088 50.

e-mail:lgd@puszczaknyszynska.org (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)


PLIKI DO POBRANIA:

data publikacji: 2016-11-24
Załączone pliki:
Załącznik nr 1. Warunki Udzielenia Wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
Załącznik nr 2. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia
Załącznik nr 3. Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko
Załącznik nr 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Załącznik nr 6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Załącznik nr 7. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
Załącznik nr 8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby IŻ
Załącznik nr 9. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOS
Załącznik nr 10. Wzór oświadczenia do LGD Puszcza Knyszyńska
Załącznik nr 11. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
Załącznik nr 12. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Załącznik nr 13. Instrukcja użytkownika (GWA2014 oraz GWA2014EFS)
Załącznik nr 14. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 15. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie
Załącznik nr 16. Wzór opisu grzbietu segregatora
Załącznik nr 17_a Zestaw logotypów zalecany do stosowania przez Wnioskodawców_kolor
Załącznik nr 17_b Zestaw logotypów zalecany do stosowania przez Wnioskodawców_mono
Załącznik nr 18. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami
Załącznik nr 19. Wzór wniosku o płatność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl