Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

NABÓR 2/2017 INFRASTRUKTURA PROZDROWOTNA, REKREACYJNA I TURYSTYCZNA

NABÓR 2/2017 Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej
Kategoria: NABORY

NABÓR 2/2017 - PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1 LSR Puszcza Knyszyńska - OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD, nabór NR 2/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, CEL II.2. Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego w Puszczy Knyszyńskiej – inwestycje w kluczowych domenach rozwojowych obszaru, w tym NATURA 2000, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna  w Puszczy Knyszyńskiej, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.


I.    Termin składania wniosków
Termin, od którego można składać wnioski: 22.03.2017 od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski: 13.04.2017 do godziny 16:00

II.    Miejsce składania wniosków
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska
ul. Piłsudskiego 17
16-030 Supraśl
Tel. 85 7 108 850
e-mail: lgd@puszczaknyszynska.org

III.    Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wnioski należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do Biura LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD Puszcza Knyszyńska.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane.

Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane jest przez osobę przyjmującą w Biurze LGD wniosek.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli dzień i godzina wpisana przez pracownika LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż dzień i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.

Nabór operacji następuje w oparciu o wypełniony wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy wypełnić według Instrukcji. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy wypełnić w języku polskim.

Oryginał wniosku musi być podpisany czytelnie przez podmiot ubiegający się o pomoc bądź osobę reprezentującą zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, w miejscach do tego wskazanych.

Za kopię wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami uważa się dodatkowy oryginał wniosku lub kserokopię oryginału wniosku wraz z kserokopią załączników. Kserokopia wniosku powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.
UWAGA: Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być: przez pracownika LGD lub samorządu województwa, lub podmiotu, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Wniosek wraz załącznikami składa się w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i  kopia lub dwa oryginały wraz z załącznikami)  wraz z wersją elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym (CD/DVD). Zaleca się złożenie wniosku wraz z załącznikami w zwartej formie oraz złożenie każdego egzemplarza w osobnym segregatorze/skoroszycie z napisem odpowiednio „ORYGINAŁ” i „KOPIA”. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o tożsamości składanych oryginału i kopii wniosku oraz załączników.

Na kompletny wniosek o przyznanie pomocy składa się:
·    Formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji papierowej podpisany przez osobę/y upoważnioną/e wraz z wersją elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym (CD/DVD).
·    Załączniki do wniosku (zgodnie z listą załączników zawartą we wniosku).
·    Oświadczenie do LGD Puszcza Knyszyńska – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
·    Oświadczenie o tożsamości składanych wersji wniosku ( oryginał / kopia).

IV.    Formy wsparcia
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

·    63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
·    do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
·    do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów.

V.    Warunki udzielenia wsparcia
Wnioskodawca jest zobowiązany do zastosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2015r., poz. 1570 z późn. zm.)

Zakres tematyczny operacji
Nabór realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach zakresu tematycznego budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, zgodnie z Celem szczegółowym II.2. Wsparcie rozwoju społecznego w Puszczy Knyszyńskiej – inwestycje w kluczowych domenach rozwojowych obszaru, w tym NATURA 2000, Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i  turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę/przebudowę infrastruktury prozdrowotnej, rekreacyjnej i turystycznej, np. siłownie, hamakownie, bieżnie, baseny zewnętrzne, place zabaw, w zgodzie z potrzebami mieszkańców i turystów oraz służące wykorzystaniu walorów przyrodniczych obszaru Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska (np.  sylwanoterapia; chromoterapia; bioenergoterapia, ziołolecznictwo, czy borowiny). Operacje mogą być komplementarnie powiązane z kluczowymi inwestycjami w celu I.2.2 Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej (EFRR)  i  I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności (PROW). Ponadto realizacja operacji w tym zakresie zakłada wsparcie oznaczenia i budowy oraz modernizacji szlaków i ścieżek rowerowych, np. rozszerzenie Szlaku Rękodzieła Ludowego; czy szlaku dziedzictwa kulturowego.
Typ wnioskodawcy

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1.    Osobą fizyczną, jeżeli:
a)    jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b)    jest pełnoletnia,
c)    ma miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
d)     ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR –  w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.         

2.    Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3.    Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. 1-3 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.
W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

O pomoc może ubiegać się również:
1) gmina, która nie spełnia warunku określonego w  pkt. 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;
2) powiat, który nie spełnia warunku określonego w pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w ppkt 1.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym" jeżeli :

1.    Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych - nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013.
2.    Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
3.    Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem.
4.    Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
5.    Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.
6.    Podmiot ten wykaże, że:
a)    posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
b)    posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
c)    posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
d)    wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
7.    Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
8.    Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:
a)    zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;
b)    zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;    
c)    udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.


Zobowiązania Beneficjenta realizującego operację

1.    Zapewnienie trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013.
2.    Spełnianie warunków dotyczących rodzaju beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.
3.    Osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie.
4.    Niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy - nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013.
5.    Zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 tys. złotych netto.
6.    Przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.
7.    Przestrzeganie warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa oraz warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR.
8.    Uwzględnianie wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości, albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.
9.    Dokonywania zmian w umowie.

Koszty kwalifikowane
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty:
1.    Ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013;
2.    Zakupu robót budowlanych lub usług;
3.    Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;
4.    Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;
5.    Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia;
6.    Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów;
7.    Podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013;
- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Kosztem kwalifikowanym jest także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.

Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
 
W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały:
1.    Poniesione:
a)    od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;
b)    zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie;
c)    w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego.
2.    Uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.
3.    Kwoty kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji operacji przez jednostkę finansów publicznych w wysokości przekraczającej kwotę kosztów kwalifikowalnych określoną w umowie nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji.
4.    Przepisu pkt 1 lit. b w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców nie stosuje się do kosztów ogólnych poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

Kryteria wyboru operacji
Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji  na podstawie Karty oceny wniosku i wyboru operacji.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 20.
Maksymalna liczba punktów możliwych do osiągnięcia to 52.

Proces oceny wniosków i wyboru operacji
Organem decyzyjnym odpowiedzialnym za wybór projektów w Lokalnej Grupie Działania – Puszcza Knyszyńska jest Rada LGD, która składa się z 14 osób, w której ani reprezentanci władz publicznych, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie ma więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji.
Weryfikacja wstępna wniosku i ocena zgodności operacji z LSR i Programem dokonywana jest przez Biuro LGD i jest materiałem pomocniczym dla Rady. Wybór operacji jest dokonywany przez Radę zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o RLKS na podstawie Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji. Wykaz Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji stanowi załącznik do ogłoszenia. Ocena i wybór operacji przez LGD trwa maksymalnie 45 dni.
Ocena i wybór operacji przebiega zgodnie z Częścią 3 „Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska”, w następujących etapach:

1.    Ocena za pomocą Karty oceny wniosku i wyboru operacji:

W przypadku stwierdzenia w złożonej dokumentacji o dofinansowanie braków formalnych lub oczywistych omyłek LGD może wezwać Wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji lub poprawienia w niej oczywistej omyłki, w terminie wyznaczonym przez LGD, nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania wezwania. Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji następuje wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne do pozytywnej weryfikacji i oceny dokonywanej przez LGD.
Możliwe do jednorazowego uzupełnienia braki formalne oraz oczywiste omyłki są wyłącznie w zakresie:
·    uzupełnienia podpisów i pieczątek;
·    nieczytelności kopii załączników;
·    brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii złożonych dokumentów;
·    uzupełnienia brakujących stron załączników;
·    uzupełnienia niezbędnych załączników na nośniku elektronicznym o ile wystąpiły w oryginale wersji papierowej.
Uchwałę o wyborze operacji podejmuje Rada Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.
Po zatwierdzeniu operacji wybranych do dofinansowania LGD Puszcza Knyszyńska na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org zamieszcza informację w formie odrębnej listy zawierającej operacje ocenione pozytywnie z wyróżnieniem operacji wybranych do dofinansowania wraz z kwotą wsparcia oraz powiadamia Wnioskodawcę o wyniku rozpatrzenia jego wniosku. Ponadto, na stronie internetowej LGD Puszcza Knyszyńska zamieszcza protokół z posiedzenia Rady, dotyczący oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.
W terminie 7 dni od dnia wyboru operacji, LGD informuje pisemnie wnioskodawcę o wynikach oceny wyboru operacji zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o RLKS, wraz z informacją o możliwości wniesienia protestu.

2.    Przekazanie wniosków o udzielenie wsparcia do Zarządu Województwa Podlaskiego i udzielenie wsparcia

W terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o RLKS, LGD przekazuje Zarządowi Województwa (ZW) wnioski o udzielenie wsparcia, dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.
Przekazana Zarządowi Województwa Podlaskiego dokumentacja zostanie oceniona pod kątem spełnienia warunków udzielenia wsparcia. Zarząd Województwa jest podmiotem odpowiedzialnym za ostateczną weryfikację wydatków pod kątem kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem w ramach wniosku o udzielenie wsparcia.  Jeżeli wniosek o udzielenie wsparcia zawiera braki lub oczywiste omyłki, ZW wzywa podmiot ubiegający się o wsparcie,  do usunięcia tych braków lub poprawienia oczywistych omyłek w terminie 7 dni. Jeżeli podmiot ubiegający się o udzielenie wsparcia, pomimo wezwania do usunięcia braków lub oczywistych omyłek, nie usunął ich w terminie, wniosek pozostawiony jest bez rozpatrzenia, o czym ZW informuje podmiot ubiegający się o przyznanie wsparcia w formie pisemnej.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o RLKS, jeżeli są spełnione warunki udzielenia wsparcia, Zarząd Województwa Podlaskiego udziela wsparcia i podpisuje umowę.

VI.    Finanse

Minimalna całkowita wartość operacji: wynosi nie mniej niż 50.000,00 zł.
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:
Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 300.000,00 zł na jednego beneficjenta – nie dotyczy podmiotów będących jednostką sektora finansów publicznych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji w ramach ogłoszonego naboru: 1.700.000,00 zł.

VII.     Niezbędne dokumenty

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty LGD Puszcza Knyszyńska:
-    Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska 2014-2020;
-    Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska;
-    Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.

Miejsca udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej naboru:

Strona internetowa LGD Puszcza Knyszyńska: www.puszczaknyszynska.org
Bezpośrednio w Biurze LGD Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl.

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, zgodnie z wykazem zawartym w  formularzu wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie.
Przy wypełnianiu dokumentów należy skorzystać z załączonych do ogłoszenia instrukcji oraz stosownych aktów prawnych.

Wykaz dokumentów:
·    Wniosek o przyznanie pomocy
·    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
·    Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
·    Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa
·    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
·    Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
·    Karta oceny wniosku i wyboru operacji
·    Oświadczenie do LGD
·    Oświadczenie o tożsamości składanych wersji
·    Wniosek o płatność
·    Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
·    Umowa o przyznaniu pomocy
·    Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
·    Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
·    Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
·    Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020; Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska; Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, będące załącznikiem do ww. Procedur oraz Regulamin Rady znajdują się na stronie www.puszczaknyszynska.org

VIII.    Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Zasady rozpatrywania protestu określa Par. 17 i 18  „Procedury oceny wniosków i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD” stanowiący część 3 "Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska".

Wycofanie wniosku:
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku, lub innej deklaracji związanej z wnioskiem, z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

Dokumenty programowe:
Niniejszy nabór realizowany jest w oparciu o następujące akty i dokumenty programowe:
·    Ustawa o RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015r. poz. 378, z późn. zm.)
·    Ustawa o EFRROW – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 349, z późn. zm.)
·    Rozporządzenie w sprawie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)
·    Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1829 z późn. zm.)
·    Rozporządzenia 1303/2013 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
·    Rozporządzenie nr 1305/2013 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
·    Wytyczne nr 2/1/16 z dnia 30 sierpnia 2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
·    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017r. poz.106).

Dane kontaktowe:
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska
ul. Piłsudskiego 17
16-030 Supraśl
Tel/ fax: (85) 710 88 50
e-mail: lgd@puszczaknyszynska.org (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).


 
data publikacji: 2017-03-06 14:05:37
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl