Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jakie są najbardziej efektywne formy komunikacji z mieszkańcami obszaru LGD w zakresie realizacji LSR?
Kontakt telefoniczny
Kontakt osobisty w biurze
Spotkania / szkolenia
Lokalna prasa
Strona internetowa LGD
Informacje na portalach gminnych
Akcje promocyjne
Kontakt poprzez e-mail

NABÓR 1/2020 Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych.

NABÓR 1/2020 Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych- ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 1/2020

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska

 

CEL III. Wypromowanie obszaru  poprzez wzmocnienie marki  LGD Puszcza Knyszyńska i profesjonalizację działania LGD do 2020(23) r.

 

 

CEL III.1. Promocja i sieciowanie zidentyfikowanej oferty LGD PK pod wspólną marką

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1. Promocja obszaru,w tym promowanie produktów

i usług lokalnych

na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

z zakresu tematycznego: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług

lokalnych. 

I. Termin składania wniosków.         

1. Termin, od którego można składać wnioski: od 12 lutego 2020 r. od godziny 8:00

2. Termin, do którego można składać wnioski: do 26 lutego 2020 r. do godziny 16:00.

 

II. Miejsce składania wniosków.

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska

ul. Piłsudskiego 17

16-030 Supraśl

Tel. 85 7 108 850

e-mail: lgd@puszczaknyszynska.org 

 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie.

Wnioski należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do Biura LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.


O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD Puszcza Knyszyńska.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane.


Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na pierwszej stronie  wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane jest przez osobę przyjmującą w Biurze LGD wniosek.


Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli dzień i godzina wpisana przez pracownika LGD (potwierdzająca złożenie wniosku)nie jest wcześniejsza niż dzień i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.


Wniosek wraz z załącznikami składa się w 2 egzemplarzach  w wersji papierowej (oryginał i  kopia lub dwa oryginały wraz z załącznikami) wraz z wersją elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym - do każdego egzemplarza wniosku(CD/DVD). Zaleca się złożenie wniosku wraz z załącznikami w zwartej formie oraz złożenie każdego egzemplarza w osobnym segregatorze/skoroszycie z napisem odpowiednio „ORYGINAŁ” i „KOPIA”. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o tożsamości składanych wersji, oryginału i kopii wniosku oraz załączników.

Za kopię wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami uważa się dodatkowy oryginał wniosku lub kserokopię oryginału wniosku wraz z kserokopią załączników. Kserokopia wniosku powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.


UWAGA: Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być: przez pracownika LGD lub UM lub podmiot, który wydał dokument lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.


Wniosek o przyznanie pomocy powinien być wypełniony w pliku typu EXCEL zgodnie z dokumentami udostępnionymi w danym ogłoszeniu.


Wnioskodawca zobowiązany jest podać we Wniosku o przyznanie pomocy lub oświadczeniu do LGD adres e-mail, na który możliwe będzie skuteczne dostarczenie ewentualnego wezwania do uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej dokumentacji konkursowej.


Nabór operacji następuje w oparciu o wypełniony wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy wypełnić według Instrukcji.

Oryginał wniosku musi być podpisany czytelnie przez podmiot ubiegający się o pomoc, bądź osobę reprezentującą zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, w miejscach do tego wskazanych.

Na kompletny wniosek o przyznanie pomocy składa się:

•Formularzwniosku o przyznanie pomocy w wersji papierowej podpisany przez osobę/y upoważnioną/e wraz z wersją elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym(CD/DVD).

•Załączniki do wniosku (zgodnie z listą załączników zawartą we wniosku).

•Oświadczenie do LGD Puszcza Knyszyńska – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

•Oświadczenie o tożsamości składanych wersji wniosku. 

 

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.


IV. Formy wsparcia.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości nie wyższej niż:

 

a) 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019rpoz. 1292), z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą - jeśli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm),

 

b) 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku:

– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r poz. 1292),

– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - jeśli organizacja ta ubiega się opomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm);

 

c) nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 

Pomoc ma charakter pomocy deminimis. 

 

V. Warunki udzielenia wsparcia.

Wnioskodawca jest zobowiązany do zastosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września2015r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm).


1. Wnioskodawca.

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1) osobą fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. -Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r poz. 1292),

d) miejsce wykonywania działalności gospodarczej,oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r poz.1292), a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w ust. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.


W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r poz. 1292),pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodnez rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187z 26.06.2014, str. 1).


O pomoc może ubiegać się również:

1) gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;

2) powiat, który nie spełnia warunku określonego w 2,jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 1.


2. Zakres tematyczny operacji

Nabór realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach zakresu tematycznego:promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.


Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska2014-2020, zgodnie z Celem szczegółowym III.1. Promocja i sieciowanie zidentyfikowanej oferty LGD PK pod wspólną marką, Przedsięwzięcie III.1.1.Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych.

Zgodnie z założeniami LSR LGD Puszcza Knyszyńska w ramach przedsięwzięcia w szczególności realizowane powinny być operacje w zakresie promowania obszaru LGD. Budowa marki odbywać się będzie poprzez promocję produktów i usług lokalnych, które mogą przyjąć formę m.in. operacji w zakresie wydawnictw, punktów informacyjnych o usługach, portali, budowy i informacji na stronach/portalach/komunikatorach internetowych, promocji produktów w powiązaniu z domenami obszaru (komplementarnie do celu ogólnego II).


W ramach przedsięwzięcia zakłada się przygotowanie i realizację operacji zgłaszanych zarówno przez partnerów społecznych, jak i publicznych, mających na celu szeroką promocję tego obszaru, w tym promocję produktów i usług lokalnych.


3. Wskaźniki.

Informujemy, że zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska w ramach realizowanego przedsięwzięcia planuje się realizację wskaźników produktu:

Liczba działań promocyjnych na obszarze LGD,

Liczba wydawnictw promocyjnych.

W ramach realizacji celu szczegółowego III.1. LSR zaplanowano realizację następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób objętych działaniami promocyjnymi na obszarze LGD.

Wnioskodawca na etapie konstruowania wniosku o przyznanie pomocy powinien zawrzeć w/w wskaźniki specyficzne dla operacji, oile wynikają one z zaplanowanych działań.


4. Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki w pkt 1 i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy,lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne,zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

4) inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L347, str. 320, z 20.12.2013 z późn. zm.);

5) minimalna całkowita wartość operacji wynosi niemniej niż 50 tys. złotych;

6) podmiot ten wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną,lub

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

7)realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

8) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

 

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.


Warunku określonego w pkt. 1 nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37), zwaną dalej "organizacją pozarządową", w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8rozporządzenia nr 1305/2013.


5. Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli:

1) nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych;

2) nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.


6. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji.

1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej "kosztami ogólnymi",

2) zakupu robót budowlanych lub usług,

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

7) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5i 6, w tym materiałów,

8) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr1303/2013.

3. Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.

4. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

5. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkowątych kosztów.

6. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji,pomniejszonych o koszty ogólne.

Limitu dotyczącego kosztów zakupu środków transportu,nie stosuje się do środków transportu innych niż pojazdy silnikowe w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.).


Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji jeżeli zostały:

1) poniesione:

a) od dnia, w którym  został złożony wniosek o przyznanie pomocy, aw przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r.,

b)  zgodnie z przepisami:

– o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

– ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 tej ustawy - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych - w formie rozliczenia bezgotówkowego;

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

Kwoty kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji operacji przez jednostkę sektora finansów publicznych w wysokości przekraczającej kwotę kosztów kwalifikowalnych określoną w umowie nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji.


Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli Beneficjent:

1) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty,nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku - nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu,w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.


Umowa może zawierać postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta:

1) zapewnienie trwałości operacji zgodnie z art. 71rozporządzenia nr 1303/2013, a w przypadku Beneficjenta prowadzącego mikroprzedsiębiorstwoalbo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE)nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - zapewnienie trwałości operacji do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

2) spełnianie warunków dotyczących rodzaju beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;

3) osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie;

4) niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji zi nnych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy;

5) przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;

6) przestrzeganie warunków i sposobu pozyskiwania od Beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa, oraz warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR;

7) uwzględnianie wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013;

8) dokonywanie zmian w umowie.

 

7. Kryteria wyboru operacji.

Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do lokalnych kryteriów oceny operacji,wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji na podstawie Karty oceny wniosku i wyboru operacji.


Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 20 pkt.


Maksymalna liczba punktów możliwych do osiągnięcia to 50 pkt.


1) Operacja musi spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm).

2) Operacja musi być zgodna z LSR w tym: 

a) zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

b) być zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym z warunkami, o których mowa w art. 18aust. 1 ustawy RLKS, oraz na realizację której może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz. 1167), 

c) być zgodna z zakresem tematycznym, określonym w ogłoszeniu,

d) być objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr1303/2013.


8. Proces oceny wniosków i wyboru operacji 

Organem decyzyjnym odpowiedzialnym za wybór projektów w Lokalnej Grupie Działania – Puszcza Knyszyńska jest Rada LGD, która składa się z 14 osób, w której ani reprezentanci władz publicznych, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie ma więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji.

Pomocnicza ocena zgodności operacji z LSR, w tym z Programem oraz weryfikacja spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz propozycja ustalenia kwoty wsparcia, dokonywana jest przez Biuro LGD i jest materiałem pomocniczym do podjęcia uchwały przez Radę. Wybór operacji jest dokonywany przez Radę zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o RLKS.


Ocena  i wybór operacji przez LGD trwa maksymalnie60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia.

 

Ocena i wybór operacji przebiega zgodnie z Częścią 3„Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska”.

 

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD jednokrotnie wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Wezwanie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres e-mail, wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku lub oświadczeniu do LGD. Bieg terminu do złożenia wyjaśnień i uzupełnień rozpoczyna się od dnia następującego po dniu wysłania wezwania. W przypadku braku adresu e-mail Wnioskodawcy wezwanie przekazane zostanie na piśmie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - bieg terminu liczy się od dnia doręczenia wezwania.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wyjaśnienia lub uzupełnienia zgodnie z wezwaniem

bezpośrednio do LGD.

 

Podmiot ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, jest obowiązany przedstawiać dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie,który z tego faktu wywodzi skutki prawne.

 

Wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów będzie miało miejsce w następujących przypadkach:

1) dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza;

2) dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika,że jest to dokument obowiązkowy;

3) informacje zawarte w różnych częściach wniosku o przyznanie pomocy lub we wniosku i załącznikach lub w różnych załącznikach są rozbieżne.

 

Wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów nie może prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku.Wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień nie może mieć miejsca w sytuacji gdy wnioskodawca w sposób oczywisty nie spełnia danego warunku zgodności z LSR  oraz lokalnymi kryteriami wyboru operacji, a złożone wyjaśnienia mogłyby zmienić ten stan rzeczy.

 

Uchwałę o wyborze operacji podejmuje Rada Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska na podstawie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

 

W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia, LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem,które operacje mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

 

W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia LGD informuje pisemnie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wnioskodawcę o wynikach oceny wyboru operacji zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o RLKS. Zgodnie z art. 21 ust 5a ustawy o RLKS informacja ta zawiera dodatkowo wskazanie ustalonej przez LGD kwoty wsparcia, a w przypadku ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana – również uzasadnienie wysokości tej kwoty.Ponadto informacja zawiera uzasadnienie oceny w zakresie spełnienia przez operację kryteriów wyboru umożliwiające wnioskodawcy odniesienie się do przyznanych punktów za poszczególne kryteria. Informacja ta zawiera również pouczenie o możliwości wniesienia protestu.


W przypadku operacji wybranych do dofinansowania, które mieszczą się w limicie środków, możliwe jest, aby powyższa informacja była przekazywana jako skan pisma przesyłany jedynie drogą poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca podał adres email.

W pozostałych przypadkach, skan pisma jest przekazywany drogą poczty elektronicznej (o ile wnioskodawca podała dres email), a oryginał pisma – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jest to niezbędne w celu potwierdzenia doręczenia pisma.

 

W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia,zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o RLKS, LGD przekazuje Zarządowi Województwa wnioski o udzielenie wsparcia, dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.

 

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o RLKS, jeżeli są spełnione warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 35ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, Zarząd Województwa udziela wsparcia zgodnie z przepisami regulującymi zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI, do limitu środków wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.

 

Zgodnie z art. 23 ust 5 ustawy o RLKS w przypadku stwierdzenia, że wniosek o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, zawiera braki, jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera oczywiste omyłki, Zarząd Województwa wzywa podmiot ubiegający się o wsparcie do usunięcia tych braków lub nieprawidłowości lub poprawienia oczywistych omyłek w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7dni i nie dłuższym niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5a ustawy o RLKS ustalenie przez LGD kwoty wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, niższej niż określona przez podmiot ubiegający się o wsparcie we wniosku o udzielenie tego wsparcia, zarząd województwa może wezwać ten podmiot do modyfikacji wniosku w zakresie wynikającym z ustalonej kwoty wsparcia w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 

Zgodnie z  art. 23 ust. 6 ustawy o RLKS w przypadku usunięcia braków lub nieprawidłowości we wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, lub poprawienie w nim oczywistych omyłek nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji mającej wpływ na wynik wyboru operacji dokonany przez LGD.


VI. Finanse.

Minimalna całkowita wartość operacji: wynosi nie mniej niż 50.000,00 zł.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:


Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi300.000,00 zł na jednego beneficjenta – nie dotyczy podmiotów będących jednostką sektora finansów publicznych.


Wysokość pomocy przyznawanej na jedną operację nie może przekroczyć 300 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji w ramach ogłoszonego naboru: 779.706,77zł. 


VII. Niezbędne dokumenty.


Miejsca udostępnienia pełnej  dokumentacji dotyczącej naboru:

Strona internetowa LGD Puszcza Knyszyńska: www.puszczaknyszynska.org

Bezpośrednio w Biurze LGD Puszcza Knyszyńska:  ul. Piłsudskiego 17, 16-030Supraśl.

 

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie,zgodnie z wykazem zawartym w  formularzu wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie.


Przy wypełnianiu dokumentów należy skorzystać z załączonych do ogłoszenia instrukcji oraz stosownych aktów prawnych.


Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty LGD Puszcza Knyszyńska:

1) Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska 2014-2020;

2) Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy  Działania – Puszcza Knyszyńska;

3) Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.


Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania –Puszcza Knyszyńska 2014-2020; Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska; Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, będące załącznikiem do ww. Procedur oraz Regulamin Rady znajdują się na stronie www.puszczaknyszynska.org.


Wykaz dokumentów:

1) Wniosek o przyznanie pomocy

a) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania - dotyczy wniosku o przyznanie pomocy

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

4) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

6) Wzór umowy o przyznanie pomocy

a) Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

b) Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych

c) Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

d) Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

8) Wniosek o płatność

a) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

10) Oświadczenie do LGD

11) Oświadczenie o tożsamości składanych wersji

12) Karta oceny wniosku i wyboru operacji


VIII. Inne ważne informacje.


Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Zasady rozpatrywania protestu określa Par. 17 i18  „Procedury oceny wniosków i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD” stanowiący część 3"Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska".


Wycofanie wniosku:

 

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku na każdym etapie oceny i wyboru wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiotu biegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku, lub innej deklaracji związanej z wnioskiem, z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

 

Przydatne dokumenty programowe.

1) Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1167, t.j. ze zm. );

2) Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia  20 lutego 2015 r. (Dz. U.  z 2018 r. poz. 627, t.j. ze zm.);

3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. z 2019 r. poz. 664, t.j. ze zm.);

4) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców(Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, t.j. ze zm.);

5) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń  kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 396, t.j. ze zm.);

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014r.zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543, t.j. ze zm.);

7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347, str. 320 z 20.12.2013 z późn. zm.);

8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE. L Nr347, str. 487, z późn. zm.);

9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE. L Nr 187,str.1, z 26.06.2014 z późn. zm.);

10) Wytyczne nr 3/1/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania z dnia 21 marca 2017 r.;

11) Wytyczne nr 6/4/2017 z dnia 2 października 2017 r.w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020;


Dane kontaktowe:

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska

ul.Piłsudskiego 17

16-030Supraśl

Tel/fax: (85) 710 88 50

e-mail: lgd@puszczaknyszynska.org (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

data publikacji: 2020-01-27 11:05:36
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl